31.7 C
Bangkok
วันจันทร์, เมษายน 19, 2021

Contact

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   รวมถึงเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทางสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้มีสมาชิกส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และร่วมมือแลกเปลี่ยนรูปแบบการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพด้านการทำข่าว การผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ  นอกจากนี้จะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ ที่ไม่ขัดกับนโยบาย การบริหาร และกฏระเบียบของทางราชการ ตลอดจนดำเนินการหรือร่วมมือกับ หน่วยงาน สถาบัน องค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์  เป็นต้น

Contact Details

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 222/140 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร อาคาร D ชั้น 2ซ.วิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทร.086-056-6676 หรือ 081-915-6262

ที่อยู่จดทะเบียน

หมู่บ้านบี-สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย 600/76-78 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

Email: [email protected]

About us

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนจดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556  โดยเกิดจากความร่วมมือกันของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งจากไทยและจีน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Send us a message!

    LATEST POSTS

    เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการจีนได้ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดหลายด้าน ส่งสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นฟูจากผลกระทบของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว มั่นคงและต่อเนื่อง   วันที่ 16 เมษายน 202...
    - Advertisement -