เชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประจำปี 2566

0
3
14 มีนาคม 2566
 
เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประจำปี 2566
เรียน สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยได้กำหนดวาระการประชุม ดังนี้
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
 
วาระที่ 2 รับทราบการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมล่าช้า
 
วาระที่ 3 รับทราบการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่สมาคม และการจ่ายเงินชดเชยตามคำสั่งศาล
 
วาระที่ 4 รับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2566
 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีที่ล่าช้า
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม โดยแนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงินแสดงการเป็นสมาชิกสมาคมจนถึงปัจจุบัน เพื่อยืนยันตัวตน และเพื่อขอรับ USER NAME และ PASSWORD เฉพาะบุคคล เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถส่งเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกสมาคม มาได้ที่ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
กรณี สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับกรรมการสมาคม โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน เลขที่ 77/30 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยให้ถึงก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
 
 
ขอแสดงความนับถือ
นายภูวนารถ ณ สงขลา
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน