ประกาศสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เรื่องฐานข้อมูลรายชื่อสมาชิกสมาคม

0
1
ประกาศสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เรื่องฐานข้อมูลรายชื่อสมาชิกสมาคม 4 กันยายน 2566
 
สืบเนื่องจากกรณีฐานข้อมูลรายชื่อสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ไม่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้มีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ เพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมากที่สุด สำหรับใช้ในการจัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯและคณะกรรมการชุดใหม่เป็นสำคัญ โดยมิได้มีเจตนาตัดสิทธิ์หรือเพิ่มสิทธิ์ผู้ใดโดยพลการ
 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาได้ยึดตามข้อบังคับสมาคมฯ แต่หากมีสมาชิกพบว่ารายชื่อตกหล่นไม่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ ขอให้แจ้งกับทางสมาคมฯเพื่อจะได้ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่จากหลักฐานที่มีเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยสมาชิกเดิมที่ค้างจ่ายค่าบำรุงประจำปีนั้น เนื่องจากไม่มีระเบียบที่ระบุว่า หากไม่ชำระค่าสมาชิกให้พ้นจากความเป็นสมาชิก ดังนั้น เมื่อมีการจัดประชุมสมาชิก สามารถมาจ่ายค่าสมาชิกก่อนการประชุมได้
 
สำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ในปี 2566 กรณีมีหลักฐานการโอนเงินให้สมาคมฯ มีเอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งมีบรรณาธิการ หรือ ผู้รับรองลงนามครบถ้วนแล้ว ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาใส่รายชื่อลงไปในฐานข้อมูลแล้ว ส่วนสมาชิกที่มีหลักฐานบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น ขาดรายชื่อต้นสังกัดผู้รับรองใบสมัคร หรือ ขาดใบสมัคร หรือ ขาดหลักฐานการโอนเงิน สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมได้ภายใน 7 วัน นับแต่การประกาศรายชื่อในครั้งนี้ หรือก่อนวันที่ 11 กันยายน 2566 การประกาศรายชื่อในครั้งนี้ประกาศในเว็บไซต์ และ Facebook : สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายชื่อ สามารถส่งได้ทางอีเมล์ [email protected]
 
นายภูวนารถ ณ สงขลา
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน