ปัจจัยสำคัญรับมือความท้าทายของกลุ่ม G20 คือปฏิบัติการที่เป็นจริง

0
1

ปธน.สี จิ้นผิงชี้ว่าปัจจัยสำคัญรับมือความท้าทายของกลุ่ม G20 คือปฏิบัติการที่เป็นจริง

เมื่อคืนวันที่ 31 ตุลาคมี่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ 16 (ขั้นที่ 2) ผ่านระบบทางไกล โดยเรียกร้องว่า “ประชาคมโลกเห็นตรงกันที่จะต้องรวมใจรับมือกับความท้าทาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” ทั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้อภิปรายความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ได้ให้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น มีความหมายเชิงลึกและมองการณ์ไกล

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น ประชาคมโลกต้องการการกระทำที่เป็นจริงอย่างไรบ้าง นายสี จิ้นผิงได้แจกแจงต่อที่ประชุมสุดยอดโรมว่า ข้อเสนอ 3 ประการ คือ 1.ดำเนินนโยบายมาตรการที่ครอบคลุมสมดุล 2.ปฏิบัติตาม “กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “ข้อตกลงปารีส” อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน 3.เพิ่มกำลังสนับสนุนต่อประเทศกำลังพัฒนา ข้อเสนอ 3 ประการดังกล่าว ได้ชี้ทิศทางที่ชัดเจนและเพิ่มกำลังขับเคลื่อนต่อกลุ่ม G20 ในการรับมือกับความท้าทาย

ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตมากมาย จึงต้องการการลงมือปฏิบัติที่เป็นจริงอย่างเร่งด่วนมากกว่าที่เคย ข้อเสนอและมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่ฝ่ายจีนได้ประกาศในการประชุมสุดยอดโรม จะเป็นพลังผลักดันอันแข็งแกร่งที่ช่วยส่งเสริมฉันทามติและการลงมือปฏิบัติของกลุ่ม G20 ให้แสดงบทบาทที่มากยิ่งขึ้นในการนำทั่วโลกรับมือกับความท้าทายและบรรลุซึ่งการพัฒนาร่วมกัน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)