26.8 C
Bangkok
วันเสาร์, ตุลาคม 31, 2020

Contact

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   รวมถึงเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทางสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้มีสมาชิกส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และร่วมมือแลกเปลี่ยนรูปแบบการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพด้านการทำข่าว การผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ  นอกจากนี้จะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ ที่ไม่ขัดกับนโยบาย การบริหาร และกฏระเบียบของทางราชการ ตลอดจนดำเนินการหรือร่วมมือกับ หน่วยงาน สถาบัน องค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์  เป็นต้น

Contact Details

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 222/140 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร อาคาร D ชั้น 2ซ.วิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทร.086-056-6676 หรือ 081-915-6262

ที่อยู่จดทะเบียน

หมู่บ้านบี-สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย 600/76-78 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

Email: [email protected]

About us

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนจดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556  โดยเกิดจากความร่วมมือกันของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งจากไทยและจีน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Send us a message!

LATEST POSTS

เยี่ยมชม โครงการอาคารเทียบเครื่องบินใหม่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน พาสื่อมวลชนไทย-จีน เข้าเยี่ยมชม โครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามคำเชิญของ China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd. ของจีน ซึ่งเป...
- Advertisement -