ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

Thai-Chinese Journalists Association :TCJA

 เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนจดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยเกิดจากความร่วมมือกันของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งจากไทยและจีน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านบี-สแควร์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย 600/76-78 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม บุคคล หรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทางสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้มีสมาชิกส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และร่วมมือแลกเปลี่ยนรูปแบบการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพด้านการทำข่าว การผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ นอกจากนี้จะส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวตลอดจนงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ ที่ไม่ขัดกับนโยบาย การบริหาร และกฏระเบียบของทางราชการ ตลอดจนดำเนินการหรือร่วมมือกับ หน่วยงาน สถาบัน องค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

แผนงาน

–   จัดกิจกรรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่สมาชิกรวมถึงบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปการอบรมการสัมมนาและหลักสูตรระยะยาว ในประเด็นและหัวข้อที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

–   โครงการ INSIGHT CHINA จัดคณะนำสมาชิกไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งงานด้านสื่อสารมวลชน ด้านศึกษาศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลเชิงลึกทันต่อเหตุการณ์

–   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่สมาชิก โดยจัดหลักสูตรเรียนภาษาจีนและภาษาไทยแก่สมาชิกผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน-ไทย ของมวลหมู่สมาชิก

–   โครงการทุนการศึกษาบุตร ธิดาของสมาชิก ส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและภาษาไทยจัดโครงการแลกเปลี่ยนส่งบุตร ธิดา เข้าค่ายฤดูร้อนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนของสองประเทศมีทัศนคติและความเข้าใจอันดีต่อกัน