งานแถลงผลการดำเนินงาน 2565 และเป้าหมาย 2566 ของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

0
1
งานแถลง “ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และเป้าหมายการช่วยชีวิต รักษาชีวิต และสร้างชีวิต ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี พ.ศ. 2566” โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
.
.
วันนี้ (14 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 9.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในงานแถลง “ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และเป้าหมายการช่วยชีวิต รักษาชีวิต และสร้างชีวิต ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีจิตกุศลเพื่อส่วนรวม ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ พลโท ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพภาคที่ 1 คุณวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนเขตป้อมปราบฯ เขตสาทร เขตพระนคร เขตบางรัก ผผก.สน.พลับพลาไชย 1, 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์เอราวัณ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ร่วมในพิธี
.
ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ อุปกรณ์ช่วยเหลือสาธารณภัย อุปกรณ์ช่วยเหลืิอกู้ชีพกู้ภัย และจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตาแจกแว่นตา บริการตัดผม และกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
.