สอบทานความเห็นร่วมปรองดอง

0
136

ประชาชนร่วมเดินหน้าสอบทานความเห็นร่วมปรองดองแล้วเสร็จ ผลสะท้อนปัญหาเหลื่อมล้ำและความต้องการในพื้นที่ เบื่อหน่ายความวุ่นวาย พร้อมร่วมกันเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น.

เมื่อ 14 พ.ค.60. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผย หลังการจัดประชุมกลุ่มย่อยกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสอบทานความเห็นร่วมจากประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศแล้วเสร็จ ระหว่าง 28 เม.ย. – 8 พ.ค. 60 ที่ผ่านมาว่า
การจัดประชุมกลุ่มย่อย จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาคในภาพรวม ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ร่วมกันเสนอแนะและตรวจสอบข้อมูลที่เคยเสนอ เพื่อการสอบทานข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ตกหล่น ขณะเดียวกัน ได้มีการนำเสนอข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งคณะทำงานทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคได้ร่วมกันบันทึกไว้ทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลรวม ก่อนจัดทำเอกสารความเห็นร่วมของประชาชนทั้งประเทศ ตามหลักวิชาการในภาพรวม

ข้อมูลส่วนใหญ่โดยสังเขป ในระดับพื้นที่ สะท้อนความต้องการของประชาชนต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเมือง. ความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเฉพาะการครอบครองที่ดินและการบริหารจัดการน้ำ ราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการเข้าถึงบริการและมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น

ขณะที่ข้อมูลส่วนใหญ่จากส่วนกลาง สะท้อนถึงความต้องการต่อ การแก้ปัญหาการเมือง การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ด้านสื่อมวลชน ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านความเหลื่อมล้ำของการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการกระจายรายได้สู่ชนบท เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลความเห็นจากประชาชนที่รวบรวมทั้งหมด และผลจากการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านมา จะถูกจัดทำเป็นเอกสารความเห็นร่วมฉบับสมบูรณ์ภายใน พ.ค.60 และเสนอสู่กระบวนการจัดทำร่างสัญญาประชาคมที่สามารถนำสู่สาธารณะได้ภายในกลาง มิ.ย.60 ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้จากการรับฟังในพื้นที่ในส่วนที่สามารถทำได้ทันที รัฐบาลโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะใช้กลไกการบริหารงานร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เร่งแก้ปัญหาทันที สำหรับเรื่องที่รัฐบาลได้ทำแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะทะยอยให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปด้วยกัน

พล.ต.คงชีพฯ กล่าวย้ำว่า การเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของสังคม ความพยายามสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ประชาชนร่วมกันเดินหน้านี้ มิได้หมายเพียงให้คนรักกันหรือคิดเหมือนกันเท่านั้น แต่ประสงค์ให้คนที่มีความคิดต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการเคารพกรอบและกติกาของสังคมที่ร่วมกันกำหนด ซึ่งเราต่างตระหนักดีว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่การปฏิบัติและความร่วมมือกันเป็นสำคัญ แม้จะมีแรงเสียดทานอยู่บ้าง ก็ขอให้เชื่อมั่น อดทนและเดินต่อร่วมกันไปให้ได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน

โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลความจริงได้ถูกสะท้อนขึ้นมาอย่างรอบด้าน จากประชาชนทุกภาคส่วนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจกระทบความรู้สึกเดิมๆของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง หากเปิดใจกว้างรับฟังและทบทวนตนเองอย่างสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนไปด้วยกันตามความจริง แม้จะเห็นต่างอยู่บ้าง หากมองประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญแล้ว เราก็สามารถพบกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่เหมาะสมกับส่วนรวม

พร้อมกับเชื่อมั่นว่า สังคมไทยวันนี้ มีพัฒนาการเกินกว่าจะครอบงำ จากการเปิดกว้างให้และรับข้อมูลความจริงรอบด้านซึ่งกันและกันมากขึ้นที่ผ่านมา ซึ่งพฤติกรรมไม่พึงปรารถนา เช่น การใส่ร้ายป้ายสี. เอาดีใส่ตัวชั่วใส่ผู้อื่น และความพยายามเชื่อมโยงบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบ่มเพาะความเกลียดชังในสังคมที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่สังคมรับรู้ได้และกำลังจับตาร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เชื่อว่า สังคมไทยพร้อมให้โอกาสกับทุกคนเสมอ ที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข