คณะผู้แทน ก.แรงงาน สปป.ลาว ศึกษาดูงานโครงการเงินอุดนหนุนเด็กแรกเกิดไทย

0
315

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 13 คน ประกอบด้วยผู้บริหารงานด้านสังคมจากประเทศลาว อาทิ Dr. Yangkou YANGLUESAI อธิบดีกรมแผนงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Prasong VONGKHAMCHANH อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ Ms. Keo CHANTHAVIXAY อธิบดีกรมประกันสังคม เข้าศึกษาดูงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี โดยเป็นการรับฟังการนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเงินอุดหนุนฯของเทศบาลนครรังสิต และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ