“รสสัมพันธ์…มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” รวมของดี 5 จังหวัดภาคกลาง

0
336

จังหวัดสระแก้ว ประกาศความพร้อม การจัดงาน “รสสัมพันธ์….มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” มหกรรมอาหารและสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสมุทรปราการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ในท้องถิ่นได้ทำการค้าร่วมกับ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระแวกใกล้เคียง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางตอนกลางของ ประเทศทั้งในระดับจังหวัดและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่การพัฒนาแบบองค์รวม โดยงาน “รสสัมพันธ์….มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-5 เม.ย. 2560 ณ บริเวณหอนาฬิกา – ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หนึ่งในพันธะกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับไปกับ ความมั่นคง โดยมีหน่วยงานในสังกัดอย่าง กรมการพัฒนาชุมชนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและ ความเป็นอยู่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งในรัฐบาลยุคปัจจุบันยังได้มีนโยบายประชารัฐ เพื่อมุ่งพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชนในชุมชน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้วนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสที่ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยร่วมไปกับประชาชนอาเซียน โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง จังหวัดและระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งพื้นที่ภูมิภาคกลางตอนกลางของประเทศไทย อันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และสระแก้ว ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพที่รัฐ ได้กระจายการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีดินแดนติดกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสหราช อาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาครัฐได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็นเมือง คู่มิตรระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจีย กัมพูชา และจังหวัดฉะเชิงเทรา กับเมืองเกิ่นเทอ เวียดนาม เพื่อเปิดโอกาสสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน ในอนาคต

“โครงการรสสัมพันธ์…มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่นของรัฐบาล โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หอการค้าประจำจังหวัด และชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคกลางตอนกลาง อันมีวิถีความเป็นอยู่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง อันทำให้เกิดเป็น อัตลักษณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดอาชีพภายในชุมชนในขณะเดียวกัน ชุมชนเก่าแก่ต่างๆ ในพื้นที่ก็จะสามารถรักษาวิถีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหมุนตามกระแสทุนนิยมและนี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวเสริม

นายเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานกรรมการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การจัดงาน รสสัมพันธ์…มหกรรม อาหาร 5 ชนเผ่า ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้กับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงระหว่างประเทศ โดยการนำเสนอ อัตลักษณ์ของภูมิภาคกลางตอนกลางที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนเผ่าที่หลากหลาย และ ฝั่งรากลึกของอารยธรรมอันทรงคุณค่ามายาวนานผ่านศิลปวัฒนธรรมและอาหาร อาทิ อาหารเวียดนาม เช่น เฝอ หรือ ชุดแต่งกายประจำชาติ (ชุดอ๋าวหญ่าย), อาหารกัมพูชา เช่น อามอกเตรีย ปรือยกทอด (ปลาร้าทอด) หรือศิลปะการแสดงกันตรึม ภาษาช่องกุ่ม (ลาวเวียงจันทน์ ผสมโคราช) ชุมชนค้าขายของชาวจีน และชาวไทญ้อ (ลาวเวียงจันทร์) เป็นต้น เราจึงต้องการนำเอาคุณค่าทาง วัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการยกระดับ เศรษฐกิจของภูมิภาคในทุกมิติ ทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริม อาชีพดั่งเดิมของคนในท้องถิ่นให้มรดกทางวัฒนธรรม อันเก่าแก่นำมาซึ่งรายได้ และขยายเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิถีถิ่นวิถีไทย เสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้มี ความหลากหลายขึ้น อันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย รวมถึง ชาวกัมพูชา, เวียตนามและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

โดยในครั้งนี้ยังคงเลือกจังหวัดสระแก้วเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลายชนเผ่ามาตั้งถิ่นฐาน และมีอำเภออรัญประเทศเป็น ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นประตูพรมแดนที่สำคัญในการเปิดต้อนรับนักธุรกิจและผู้คนจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามาค้าขาย เยี่ยมชมงาน โดยโครงการ “รสสัมพันธ์…มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2560 เวลา 16:00 – 23:00 ณ.หอนาฬิกา – ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย ภายในงานจะได้พบกับการแสดงสีสันจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง และกิจกรรมสนุกๆมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการเลือกซื้อเลือกชิมอาหารชนเผ่าหลากหลายชนิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าขาย ภายในงานกว่า 5 ล้านบาท และถือเป็นการรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ ภายในกลุ่มจังหวัด และคาดว่าในปีต่อๆไปจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มากยิ่งขึ้น จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการทุกระดับ ให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน นำมาซึ่ง การสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอคิรา บินซอเล็ม โทร 085-099-3553