ความร่วมมือพาณิชย์ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปี 2020

0
19

จีนและไทยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือพาณิชย์ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปี 2020

วันที่ 23 พฤศจิกายน นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตจีนประจำประเทศไทย และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพาณิชย์ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ปี 2020 ฝ่ายจีนจะสนับสนุนฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยการค้าขายและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนล้านช้าง-แม่โขง

ตั้งแต่กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2016 กองทุนกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงซึ่งสนับสนุนโดยฝ่ายจีนได้ช่วยเหลือโครงการพาณิชย์ 5 โครงการของฝ่ายไทย โดยมีเงิบสนับสนุนมากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 65 ล้านบาท) ครอบคลุมหลายปริมณฑล เช่น ร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับระบบโลจิสติกส์ภูมิภาค พัฒนาอีคอมเมิร์ซในชนบทประเทศล้านช้าง-แม่โขง ฯลฯ โครงการพาณิชย์ล้านช้าง-แม่โขงได้สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์อันดีที่ประเทศในภูมิภาคตั้งใจจะจัดตั้งระบบเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของความร่วมมือระดับภูมิภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างชนบทและตัวเมืองและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
Credit :http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxw/t1834684.htm