จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยภารกิจพัฒนาการกีฬาและคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ผู้พิการ

0
1

จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วยภารกิจพัฒนาการกีฬาและคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ผู้พิการ

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 3 มีนาคม  สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาด้านกีฬาและคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของผู้พิการ  โดยระบุว่า การที่ผู้พิการเล่นกีฬาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมให้ผู้พิการมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น  ฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจ  มีส่วนร่วมในสังคม  และบรรลุการพัฒนาอย่างรอบด้าน  ถือเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้คนทั้งหลายรู้ถึงศักยภาพและคุณค่าของผู้พิการ  อีกทั้งสามารถส่งเสริมความปรองดองของสังคมได้ด้วย

สมุดปกขาวฉบับนี้ยังชี้ว่า  ภารกิจด้านการกีฬาผู้พิการจีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์แห่งชาติในการส่งเสริมให้มวลชนออกกำลังกาย  สร้างสรรค์บ้านเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  และสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีพลังเข้มแข็งขึ้น  หลายปีมานี้  จีนรณรงค์จัดกิจกรรมกีฬาสำหรับผู้พิการอย่างกว้างขวาง  พัฒนากีฬาด้านหิมะและน้ำแข็งสำหรับผู้พิการ  อีกทั้งปรับปรุงการบริการด้านกีฬาสำหรับผู้พิการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สมุดปกขาวเน้นย้ำว่า  จีนเข้าร่วมกิจการกีฬาระหว่างประเทศของผู้พิการอย่างแข็งขัน  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์การผู้พิการประเทศต่างๆ   เพื่อเพิ่มพูนมิตรไมตรีระหว่างประชาชนประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้พิการด้วย  นากจากนี้  ภารกิจด้านการกีฬาผู้พิการยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านสิทธิมนุษยชนของจีนด้วย

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)