สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดพิธีเปิดหลักสูตรมวยไท่จี๋ ต้อนรับวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ

0
3
สืบสานจิตวิญญาณแห่งศิลปะการต่อสู้: สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดพิธีเปิดหลักสูตรมวยไท่จี๋ ต้อนรับวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ
.
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดพิธีเปิดหลักสูตรศิลปะการต่อสู้ “มวยไท่จี๋” (มวยไท้เก๊ก) เนื่องในโอกาสวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ โดย ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทยและฝ่ายจีนให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 40 คน
.
มวยไท่จี๋ หรือ มวยไท้เก็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เป็นกีฬาแบบดั้งเดิมที่มีท่วงท่าที่เชื่องช้าและสุขุมนุ่มลึก มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางปรัชญาจีนโบราณและแนวคิดในการรักษาสุขภาพตามวัฏจักรของหยินและหยางที่ว่าด้วยความสมดุลของทุกสรรพสิ่งที่อิงอาศัยกัน มวยไท่จี๋ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื่อ และทฤษฎีการแพทย์แผนจีน และถูกพัฒนาออกเป็นหลายสาย อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) รับหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้สอนในหลักสูตรมวยไท่จี๋ในครั้งนี้ โดยอาจารย์เอกรัตน์ เป็นศิษย์ของอาจารย์ฉือ ชิ่งเซิง (Chi Qingsheng) ปรมาจารย์ผู้สืบทอดมวยไท่จี๋ตระกูลหยาง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รุ่นที่ 6 ประจำมณฑลกุ้ยโจว
.
ภายในพิธีเปิด อาจารย์เอกรัตน์ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สายและแขนง และคุณลักษณะของมวยไท่จี๋ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟัง จากนั้นได้สอนนักศึกษาให้ฝึกกระบวนท่ารำต่าง ๆ ของมวยไท่จี๋อีกด้วย
.
หลักสูตรในครั้งนี้จะเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือน แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ผ่านรูปแบบการบรรยาย ฝึกฝน และชี้แนะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของมวยไท่จี๋ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จะร่วมมือกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยไนโรบี ประเทศเคนย่า จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้ผ่านระบบออนไลน์ในการต่อไป เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถ ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเคนย่า
.
งานนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อเฉลิมฉลอง “วันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อไทยและสื่อจีนเข้ามาทำการบันทึกภาพและรายงานข่าว
.
อารยธรรมมีสีสันเพราะการสื่อสาร อารยธรรมถูกเติมเต็มด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน ภาษาจีนเป็นภาษาที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและหลากหลาย ทำให้ภาษาจีนมีเสน่ห์และน่าสนใจที่จะเรียนรู้สำหรับชาวต่างชาติอยู่เสมอ
.

สามารถรับชมคลิปบรรยากาศในงานได้ที่

https://youtu.be/OzKo4oG-8qo