ข้อริเริ่มเพื่ออารยธรรมโลก แนวคิด “สี จิ้นผิง” เพื่อกระตุ้นความทันสมัยของมนุษยชาติ

0
0

การประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกได้จัดขึ้นผ่านระบบวีดีทัศน์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา

นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอความคิดใหม่เกี่ยวกับการกระตุ้นความทันสมัยของมนุษยชาติและข้อริเริ่มเกี่ยวกับอารยธรรมโลกเพื่อตอบโจทย์ว่าสังคมมนุษย์ต้องการความทันสมัยแบบใด และอารยธรรมของโลกจะมีอนาคตอย่างไร

โลกต้องการความทันสมัยแบบใดกัน?

โลกเราจะแตกแยกเป็นสองขั้วหรือรวมตัวกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน? จะให้ความต้องการทางวัตถุอยู่เหนือสุดหรือให้วัตถุกับจิตวิญญาณพัฒนาไปอย่างสอดประสานกัน? จะให้แหล่งน้ำต่างๆเหือดแห้งเพื่อจับปลาหรือมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน? จะเล่นเกมผลรวมเป็นศูนย์หรือร่วมมือกันเพื่อชัยชนะร่วม? จะคัดลอกรูปแบบของประเทศอื่นหรือพัฒนาประเทศตนตามสภาพความเป็นจริง?

เกี่ยวกับโจทย์ดังกล่าว นายสี จิ้นผิงมีข้อเสนอสำคัญ 5 ประการ  ได้แก่ ความทันสมัยเพื่อประชาชน, หลากหลายลู่ทางสู่ความทันสมัย, ความยั่งยืนของกระบวนการ, การแบ่งปันผลงานความทันสมัยอย่างกว้างขวาง และความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของผู้นำ ในจำนวนนี้  การยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดหลักทางธรรมาภิบาลของนายสี จิ้นผิง วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์บ้านเมืองให้ทันสมัยก็เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม การแบ่งปันผลงานจากความทันสมัยอย่างกว้างขวางเป็นเนื้อหาสำคัญของแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติที่นายสี จิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่ม ในที่ประชุมดังกล่าว นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ประเทศใดก็ตาม การสร้างสรรค์ความทันสมัยของบ้านเมืองต่างก็ควรเดินบนหนทางแห่งการร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันกัน และได้ชัยชนะด้วยกัน ประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าควรมีความจริงใจในการช่วยเหลือประเทศอื่นพัฒนาพร้อมกัน การดับไฟของผู้อื่น มิอาจทำให้ตนเองได้รับความสว่างยิ่งขึ้น การขัดขวางหนทางของผู้อื่น ก็มิอาจทำให้ตนเองก้าวไปได้ไกลขึ้น

ในที่ประชุมดังกล่าว นายสี จิ้นผิง ได้อรรถาธิบายเรื่องความทันสมัยแบบจีนว่า เป็นความทันสมัยที่มีประชากรจำนวนมหาศาล เป็นความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวง เป็นการสอดประสานกันระหว่างอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตวิญญาณ เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และเป็นหนทางการพัฒนาที่มุ่งสู่สันติภาพ โดยจะพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน จะเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศอื่น จะสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะผสมผสานอารยธรรมที่ทันสมัย จะสร้างความผาสุกให้ประชาชนจีน และจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลก การสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีนเป็นหนทางการสร้างสรรค์บ้านเมืองและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนใหม่ และเป็นหนทางที่ย่อมจะเป็นไปของจีนเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ และความเหมือนร่วมกันของโลก

ความทันสมัยแบบจีนถือเป็นสาระสำคัญของแนวคิดธรรมาภิบาลของนายสี จิ้นผิง

สาระสำคัญความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกคืออะไร?

ในที่ประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้เสนอความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกเป็นครั้งแรก นับเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศอีกรายหนึ่งของนายสี จิ้นผิง ต่อจากความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลกที่ได้เสนอเมื่อเดือนกันยายน ปี 2021 และความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลกที่ได้เสนอเมื่อเดือนเมษายน ปี 2022

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า เนื้อหาสำคัญของความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกรวมถึง ร่วมกันส่งเสริมให้เคารพความหลากหลายทางอารยธรรมของโลก ร่วมกันส่งเสริมเชิดชูค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ ร่วมกันส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการสืบสานอารยธรรมและการสร้างนวัตกรรม และร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางมนุษยศาสตร์ระหว่างประเทศ

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า อารยธรรมที่แตกต่างกันสามารถครอบคลุมและดำรงอยู่ด้วยกัน สารมารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กัน โดยจะมีบทบาทที่ทดแทนไม่ได้ในกระบวนการผลักดันความทันสมัยของสังคมมนุษย์ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโลก

แนวคิดดังกล่าวถือเป็นแนวคิดที่เสมอต้นเสมอปลายของนายสี จิ้นผิง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2014 ตอนที่นายสี จิ้นผิง เดินทางไปเยือนองค์การยูเนสโก และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า เราควรผลักดันให้อารยธรรมต่างๆเคารพซึ่งกันและกัน และดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ทางอารยธรรมกลายเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเพิ่มพูนไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประชาชนประเทศต่างๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมมนุษยชาติ และเป็นสายสัมพันธ์แห่งสันติภาพของโลก

การแลกเปลี่ยนสามารถส่งเสริมความหลากหลายทางอารยธรรม การเรียนรู้กันสามารถทำให้อารยธรรมอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความทันสมัยแบบจีนเป็นรูปแบบใหม่ทางอารยธรรมของมนุษยชาติ การที่จีนกับโลกเรียนรู้อารยธรรมของกันและกันนั้นย่อมจะให้อารยธรรมของโลกรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)