แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”

0
194

จัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่๔

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี (ระดับอาชีวศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานประสบการณ์ในการแข่งขัน และยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะ ความรู้ในวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี อันจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมการบัญชี http://ciba.dpu.ac.th โดยพิมพ์ข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจน และส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๙๕๔-๙๕๑๗ หรือ Email: [email protected]

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.๐-๒๙๕๔-๗๓๐๐ ต่อ ๑๑๙/ ๓๐๗/ ๘๑๕/ ๖๑๖ หรือ ๐๙-๓๑๓๘-๕๒๔๖ หรือ ๐-๒๙๕๔-๘๖๓๐ ในเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.