ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

0
328
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ณ ค่าย “กฐิน กุยยกานนท์” ค่ายพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้เน้นกระบวนการทักษะชีวิต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดดารเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ค่านิยม ในการใช้ชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง คือทีมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ที่อบรมครั้งนี้

ทั้งนี้ “ลูกเสือไทย” ได้มีกำเนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450

เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน ก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

จากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ ในปัจจุบัน) รวมถึงส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1 ณ ประเทศอังกฤษ ในปี 2463 และ จัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น จนได้พระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” ซึ่งผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “นายลิขิตสารสนอง” โดยในปี 2554 ถือเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือไทย