ไทย-ลาว เซ็น MOU จ้างแรงงาน คุ้มครองสิทธิ สกัดกั้นการค้ามนุษย์

0
280

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่มา พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 
 

สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยและ สปป.ลาว เน้นการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์ โดยการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ แรงงานได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีขั้นตอนการส่งและรับเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด  

ทั้งสองประเทศยังได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น การแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย การให้บริการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และการพิจารณาดำเนินการตรวจสัญชาติให้แก่แรงงานชาวลาวและผู้ติดตามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว