ไทย-สวีเดน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ สตรี และด้านครอบครัว

0
346

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้แทน สค. และผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสวีเดน H.E. Mr.Staffan Herrstrom และ Ms.Charlotta Schlyter อัครราชทูต เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ การขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีของไทย ในระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และสหประชาชาติ

เอกอัครราชทูตสวีเดน ได้กล่าวให้ความสำคัญกับสตรี คือ 1.เน้นในด้านสิทธิ (Rights) ด้านการเข้าถึงทรัพยากรของสตรี (Resources) ด้านการเป็นผู้แทนของสตรี (Representative) 2.สวีเดนได้ร่วมกับ UN Women ในโครงการ”He for She” ด้วยเห็นความสำคัญต่อบทบาทของผู้ชายที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและปกป้องสิทธิสตรี 3.ส่งเสริมผู้ชายกับการดูแลครอบครัวและสตรีอย่างเท่าเทียม โดยบริษัท IKEA เป็นบริษัทเอกชนของสวีเดน บริษัทแรกที่ส่งเสริมให้พนักงานชายลาเลี้ยงดูบุตรหลังภรรยาคลอด (parental benefit) 30 วัน โดยมีแนวคิดว่าการความเสมอภาคในครอบครัวส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสนใจ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และการดำเนินงาน CEDAW และกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดทำรายงาน CEDAW ซึ่งทาง สค.ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการประสานงานกับ กต. และหน่วยงานภาคี และมีความพร้อมในการรายงานผลในเดือนกรกฎาคม ปีนี้ และได้แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ