ไทย-จีนหารือแนวทางผลักดันประเทศไทยเป็น Gateway ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ CLMV

0
226

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้น พร้อมเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หารือร่วมกันแล้วเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน แต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โครงการ One Belt One Road ของจีน ที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและใช้ประเทศไทยเป็นเกตเวย์ (Gateway) พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันด้านการจัดตั้งสถาบันด้าน IoT (Internet of Things) โครงการ Smart city และ Startup เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของ 2 ประเทศ

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานที่นครเซินเจิ้น เพราะมีเขตอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว และส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ EEC ของไทยและเมืองเซินเจิ้นเป็น Sister City ด้านดิจิทัลในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวย้ำว่า ทางการจีนเมืองฝ่ายเซินเจิ้นให้ความสนใจเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย และ Digital Park Thailand มาก โดยมองเห็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่างชัดเจน ซึ่งเดือนสิงหาคม 2560 นายลีมินกัว อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้นจะนำคณะนักธุรกิจคณะใหญ่จากเซินเจิ้นมาเยี่ยมชมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ Digital Park Thailand ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมของ 2 ประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อให้คณะนักธุรกิจของเซินเจิ้นและไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์