บทวิเคราะห์ : ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีน

0
2

ปัจจุบัน จีนได้บรรลุสังคมแบบพอกินพอใช้แล้ว และกำลังมุ่งสู่ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ รายงานของสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากำหนดไว้ว่า ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนเป็นความทันสมัยของประชากรจำนวนมหาศาล เป็นความทันสมัยที่ประชาชนทั้งปวงมั่งคั่งขึ้นร่วมกัน เป็นความทันสมัยที่หลอมรวมทั้งอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตวิญญาณ เป็นความทันสมัยที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และเป็นความทันสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสันติ

ความทันสมัยโดยทั่วไปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจที่ทันสมัย จากสังคมดั้งเดิมสู่สังคมที่ทันสมัย จากอารยธรรมดั้งเดิมสู่อารยธรรมทันสมัย โดยความทันสมัยจะซึมเข้าสู่ความคิดและวัฒนธรรมรวมทั้งด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการสร้างนวัตกรรมและการคัดเลือก จนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกมีประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยไม่เกิน 30 ประเทศ ครอบคลุมจำนวนประชากรไม่เกิน 1,000 ล้านคน

ความทันสมัยของจีนมีทั้งเอกลักษณ์ดังกล่าวและก็ยังมีอัตลักษณ์ของจีน จีนพิจารณาจากสภาพความจริงของตน และตั้งเป้าว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กระตุ้นความกระตือรือร้นของประชากรจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าให้ประชากร 800 ล้านคนมีรายได้ปานกลาง ในอีก 15 ปีข้างหน้า การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจด้วย นอกจากจะให้ครอบครัวต่าง ๆ เหลือกินเหลือใช้ หากยังจะให้ทุกคนมีทักษะมารยาททางสังคม เรียนรู้การให้เกียรติและมีสามัญสำนึก ที่นอกจากจะมีความเจริญทางวัตถุแล้วยังยกระดับจิตใจและยกระดับสามัญสำนึกของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน

จีนจะดำเนินการพัฒนากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะยึดมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืน  และยึดมั่นการอนุรักษ์มาก่อน โดยให้การผลิต การใช้ชีวิต และคุ้มครองระบบนิเวศพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อสร้างสรรค์จีนให้สวยงามยิ่งขึ้นตามแนวคิด “ท้องฟ้าเป็นสีคราม พื้นดินเป็นสีเขียว และน้ำใสสะอาด” นอกจากนี้จีนจะเดินตามหนทางการพัฒนาที่สันติ ซึ่งต่างกับบางประเทศที่ทำสงคราม สร้างอาณานิคม และปล้นสะดมเพื่อบรรลุความทันสมัย  จีนจะสร้างความทันสมัยพร้อมกับการปกป้องสันติภาพและการพัฒนาของโลก

อันดับแรกของการสร้างสรรค์ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนคือ การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ แต่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขัน ดังนั้นจีนจึงวางแผนจะบรรลุความทันสมัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ ระหว่างปี 2020-2035 จะบรรลุสังคมนิยมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 คือ  ระหว่างปี 2035-2050 จะพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็ง

กล่าวสรุปแล้ว ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่จีนมุ่งสู่การเปิดกว้างและดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อการพัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้ ความทันสมัยที่มีอัตลักษณ์ของจีนยังเป็นทางเลือกใหม่ของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่จะเร่งการพัฒนาพร้อมกับการคุ้มครองความเป็นเอกราชและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)