​อุทยานการเรียนแห่งใหม่ในปัตตานี ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ตัวเรือกอและ-รังผึ้ง” สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสังคมพหุวัฒนธรรม

0
301

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อย่างเป็นทางการ โดยหวังให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม  สร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นการสร้างความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในพื้นที่ ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด พร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ TK park) กล่าวต่อสื่อมวลชนในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นทางการว่า การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเกิดขึ้น  เพราะสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เด็กขาดโอกาสอย่างมากในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไประหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และให้เกิดความเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ และมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเกิดความยั่งยืน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เทศบาลเมืองปัตตานี และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) จึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” สำหรับส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง  โดย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านงบประมาณของการจัดสร้าง และเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับการจัดตั้งและรับผิดชอบดำเนินการให้บริการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีหลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ สำหรับในส่วนของ สอร. เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต  โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เชิงสาธิต และด้านอื่นๆ รวมทั้งเข้ามาช่วยในการวางระบบการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวถึงรายละเอียดและจุดเด่นของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีว่าอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนปัตตานีภิรมย์ บริเวณโรงภาพยนตร์ปัตตานีรามาเดิม ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ลักษณะอาคารคล้ายกับรูปรังผึ้งและตัวเรือกอและ อันหมายถึงการอยู่ร่วมกัน เป็นการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ ตัวอาคารที่มีความสูง 2 ชั้น การตกแต่งภายในเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดปัตตานี โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 6,476 ตร.ม. ซึ่งถือเป็นอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ากับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อสาระท้องถิ่นของปัตตานี ที่จะนำมาให้บริการเป็นการเฉพาะในอุทยานการเรียนรู้ โดยมีหนังสือนิทานท้องถิ่นสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี  ได้แก่เรื่อง “ใครผิด” และ “แหวนไข่นก” และหนังสือสาระท้องถิ่นสำหรับเด็ก อายุ 10-12 ปี เรื่อง “บ้านฉันบ้านเธอ” (ปัตตานี กีตอ) ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของแต่ละช่วงวัย โดยการจัดทำหนังสือนิทานชุดดังกล่าว ได้ทำงานร่วมกันกับบุคลากรภายในท้องถิ่น ทั้งการเรียบเรียง การเขียนเรื่อง และการวาดภาพประกอบ นอกจากนั้นได้มีการจัดทำขึ้น 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และมลายูกลาง มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชนที่มีรูปแบบของพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกกลุ่มชาติพันธุ์

นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวเสริมว่า การเกิดขึ้นของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีจะกลายเป็นศูนย์กลางของเยาวชนในปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด มุ่งเน้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในความมีอัตลักษณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีให้ดีขึ้น อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงชุมชนและสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นพื้นที่สมานฉันท์ ปรองดอง และการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข
ที่มา : www.tkpark.or.th/