RMUTT Young Startup Fund 2022 จุดประกายฝันของนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

0
1
RMUTT Young Startup Fund 2022 จุดประกายฝันของนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และผลักดันให้ธุรกิจนั้นกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มาก คือ ผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีการนำเสนอสินค้านวัตกรรม โดยมีงานวิจัยพัฒนาเป็นฐานในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งการผลิตให้เกิดผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวนั้น สถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ และผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าและบริการที่คุณค่าและนวัตกรรมได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจะมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดทำโครงการเพื่อผลิตกลุ่มStartup ดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2022 ในความรับผิดชอบของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) นั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบาย และทิศทางการทำงานของรัฐบาล ภายใต้แนวคิดของการสร้างช่องทางให้มีการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยของมทร.ธัญบุรี และผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ได้มีเวทีในการนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างง่ายมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพในด้านต่างๆหากได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจจะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2022 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด Concept Idea Pitching ทางหน่วยงานจัดอบรมให้กับผู้ที่มี idea แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 640 คน กิจกรรมที่ 2 Startup – Concept idea Pitching เป็นการจัดงานประกวดในการนำเสนอแนวคิด ให้สำหรับผู้ที่มีแนวคิดริเริ่มในการสร้างธุรกิจ เข้ามานำเสนอ 43 กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมการพิจารณาแนวความคิดต่าง ๆ ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 ผลงาน ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และจะได้รับเงินสนับสนุนในการสร้าง Prototype เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่ 3 Startup – Prototype Pitching หลังจากได้รับการคัดเลือกและดำเนินการสร้าง Prototype ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางหน่วยงานจะมีการจัดงาน Prototype Pitching ขึ้นอีกครั้งในอนาคตเพื่อนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ โดยจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมการพิจารณาแนวความคิดความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ จำนวน 5 ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เข้าสู่การกระบวนการบ่มเพาะของ UBI เป็น Startup ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จากมหาวิทยาลัย
สุดท้ายนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ได้กล่าวว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มทร.ธัญบุรี จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรายได้สู่ประเทศต่อไป