คณะสหพันธ์สตรีแห่งชาติยูนนาน เยี่ยมชมงานด้านกิจการพัฒนาสตรีในไทย

0
220

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา วลา 10.30 น. นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ คณะสหพันธ์สตรีแห่งชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการพัฒนาสตรี การดำเนินงาน และนโยบายด้านสตรีของประเทศไทย ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3

นางพรสม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพหรือคุ้มครองสิทธิของสตรี รวมถึงการปรับทัศนคติของคนไทยที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจและทางจารีตประเพณีที่ไม่เสมอภาคกันระหว่างชายหญิง โดยมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสามารถของผู้หญิงมากกว่าการใช้รูปร่างหน้าตา และมีการเชิดชูเกียรติสตรี หน่วยงาน หรือสื่อมวลชนที่ทำงานหรือสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงและโดยเฉพาะการเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์เป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมตามบทบาทของตนเอง ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งนักธุรกิจ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สตรีที่เป็นพลังของชุมชน