ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา

0
15

สี จิ้นผิง’ เขียนบทความ: “กุมขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา”

​​สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า นิตยสาร” ฉิวซื่อ” หรือ “แสวงหาสัจธรรม” ของจีน ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 เผยแพร่บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน ในหัวข้อ “กุมขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา สร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา”

​​บทความเน้นว่า การเข้าสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา และสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนานั้น กำหนดขึ้นโดยตรรกะทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และข้อเท็จจริงในปัจจุบันแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องกุมขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง และเร่งสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เพื่อประกันให้มีการเริ่มต้นที่ดีแห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน

​​บทความชี้ว่าการพิจารณาตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเทศที่เข้าสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนานั้น มีปัจจัยเหตุผลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา เป็นหนึ่งในขั้นตอนเบื้องต้นแห่งสังคมนิยม ขณะเดียวกันยังเป็นขั้นตอนที่มีขึ้นหลังจีนสั่งสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีและยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ เป็นขั้นตอนใหม่ที่พรรคฯ นำพาประชาชนบรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเชิงประวัติศาสตร์จาก “การลุกขึ้นยืน” และ “ความมั่งคั่ง” สู่ “ความเข้มแข็ง” ตลอดจนเป็นขั้นตอนใหม่ที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาสังคมนิยมของประเทศ การสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านและการบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมขั้นพื้นฐานนั้นเป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศในเบื้องต้นแห่งสังคมนิยม ทั้งยังเป็นความต้องการที่ประเทศสังคมนิยมเราก้าวจากขั้นตอนเบื้องต้นสู่ขั้นตอนที่มีระดับสูงยิ่งขึ้นด้วย

​​บทความเน้นว่า ความทันสมัยที่เราดำเนินการสร้างสรรค์นั้นจำต้องมีอัตลักษณ์จีนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ ความทันสมัยของประเทศเราเป็นความทันสมัยที่มีจำนวนประชากรมหาศาล เป็นความทันสมัยที่ประชาชนทั้งปวงมีความมั่งคั่งร่วมกัน เป็นความทันสมัยที่อารยธรรมทางวัตถุและจิตใจสอดประสานกลมกลืน เป็นความทันสมัยที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ตลอดจนเป็นความทันสมัยที่เดินบนหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ ทั้งนี้ เป็นทิศทางที่จำต้องยืนหยัดในการสร้างสรรค์ความทันสมัยของประเทศเรา

​​บทความชี้ว่าตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา เราได้เสนอทฤษฎีและแนวคิดสำคัญมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ในจำนวนนี้แนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาเป็นแนวคิดหลักและสำคัญที่สุด แนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่เป็นระบบ ตอบคำถามทางทฤษฎีและการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ พลังขับเคลื่อน รูปแบบ และลู่ทาง เป็นต้น อรรถาธิบายประเด็นการเมืองที่สำคัญของพรรคฯ เช่น จุดยืนทางการเมือง ทิศทางค่านิยมเกี่ยวกับการพัฒนา ตลอดจนรูปแบบและหนทางแห่งการพัฒนา เป็นต้น ทั่วทั้งพรรคฯ จำต้องปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ตรงจุด และรอบด้าน ต้องกุมแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาโดยพิจารณาจากเป้าประสงค์พื้นฐาน ทั้งยังคำนึงถึงปัจจัยของปัญหาที่ดำรงอยู่และตระหนักถึงภัยเสี่ยงต่าง ๆ

​​บทความชี้ด้วยว่าการเร่งสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลักและให้การหมุนเวียนภายในประเทศและระหว่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั้น ต้องควบคุมอย่างถูกต้องจากระดับภาพรวมและขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน กุญแจแห่งการสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาอยู่ที่ความคล่องตัวไม่ติดขัดของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเชิงธาตุแท้ คือ การบรรลุความแข็งแกร่งโดยพึ่งพาตนเองในระดับสูง จำต้องใช้ประโยชน์และขยายบทบาทความเหนือกว่าด้านทรัพยากรตลาดอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องมีระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงด้วย

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG