73 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่อนาคตที่แข็งแกร่ง

0
1

73 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่อนาคตที่แข็งแกร่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 1949  ท่านประธานเหมา เจ๋อตุง ประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เหนือประตูเทียนอันเหมิน  โดยมีคำกล่าวตอนหนึ่งที่ว่า “ประชาชนจีนได้ยืนขึ้นแล้ว” (The Chinese people have stood up) สร้างความตื้นตันใจและปลุกพลังความร่วมใจของชาวจีนในการก่อร่างสร้างประเทศจีนให้เจริญก้าวหน้า

จนถึงปีนี้ 1 ตุลาคม 2022 นับเป็นเวลา 73 ปีแล้ว ที่จีนได้พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น “พญามังกร” ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและผงาดในเวทีโลก    ในความสำเร็จที่ผ่านมา  จีนมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ที่เริ่มใช้ฉบับแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1953 จนถึงปัจจุบันมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วทั้งหมด 14 ฉบับ ขณะนี้อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี ค.ศ. 2021-2025)

จากการพัฒนาตามแผนฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงถึง 100 ล้านล้านหยวน  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมการเดินทางทั้งประเทศ มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทางเกินกว่า 38,000 กิโลเมตร มีเส้นทางด่วนมากกว่า 150,000 กิโลเมตร  นอกจากนี้จีนยังบรรลุเป้าหมายที่ทำให้ประชาชนจำนวนกว่า 96 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน

ในปัจจุบัน ที่จีนกำลังดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ซึ่งกำหนดแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ.2035  จีนกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   การขับเคลื่อนวัตกรรม  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ระบบนิเวศสีเขียว และความมั่นคงปลอดภัย โดยแผนนี้เป็นการวางรากฐานให้จีนเติบโตอย่างยั่งยืน

เช่น ในด้านเศรษฐกิจ  จีนมีเป้าหมายเน้นคการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว มีอัตราการเติบโต 4-6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการหมุนเวียนภายในประเทศและภายนอกประเทศ  กระตุ้นการบริโภค ลดความเหลื่อมล้ำ

นอกจากนี้  การพัฒนาจีนในยุคใหม่  จีนยังมีเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย นวัตกรรม เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ รถยนต์อัจฉริยะ การพัฒนาหุ่นยนต์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  การพัฒนาการบินและอวกาศ  และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล ที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ อย่าง เทคโนโลยีโลกเสมือน ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

เส้นทางตามแผนนี้ เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลเกินฝัน ที่จีนตั้งเป้าหมายในปีค.ศ. 2035 เป็นประเทศจีนที่ทันสมัย แข็งแกร่ง สวยงาม เพื่อไปสู่การเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 100 ปี ในปีค.ศ.2049 ดังที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  เพิ่งกล่าวในการเยี่ยมชมนิทรรศการความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (และประเทศจีนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าขอให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่ผ่านมาและร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อเขียนบทใหม่ให้กับประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในแบบที่จีนเป็น

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว จากการขับเคลื่อนประเทศที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จึงถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับชาวจีนในโอกาสการฉลองวันชาติจีนในปีนี้และปีต่อๆ ไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย