อนาคตของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0
1

โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก และจีนยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง

ในปี 2566 การรถไฟจีนจะยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างทางรถไฟระดับต่างๆ โดยเร่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีการก่อสร้างโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น ทางรถไฟเสฉวน-ทิเบต ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยปีนี้ จีนมีแผนที่จะสร้างทางรถไฟมากกว่า 3,000กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูง 2,500กิโลเมตร

ความสำเร็จในปี 2565

ในปีที่ผ่านมา การรถไฟจีนบรรลุเป้าหมาการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟเป็นมูลค่ากว่า710,900 ล้านหยวน หรือประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท และสร้างทางรถไฟใหม่ถึง 4,100 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟความเร็วสูง 2,082 กิโลเมตร ทำให้จนถึงสิ้นปี 2565 ความยาวของเส้นทางรถไฟของจีนที่ใช้งานอยู่มีมากกว่า 155,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางรถไฟความเร็วสูง 42,000 กิโลเมตร

อนาคตและการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของจีน

การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว จีนมีแผนที่จะสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ เพื่อเชื่อมต่อเมืองและภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงข่าย นอกจากนี้ จีนกำลังลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น รถไฟแม่เหล็ก (maglev) ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาระบบขนส่ง

จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการขยายโครงข่ายและการปรับปรุงโครงข่ายให้ทันสมัย ​​ทำให้มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงใน 5 ด้าน ดังนี้

1. รถไฟที่ความเร็วสูงขึ้น : รถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาในจีนจะเร็วกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีแม่เหล็ก (maglev) ที่วิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. การขยายการเชื่อมต่อ: จีนมีแผนเพิ่มจำนวนเมืองที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการเติบโตในระดับภูมิภาค

3. การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ: จีนกำลังสร้างการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัสเซีย เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

4. ความยั่งยืน: จีนให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ จีนจึงลงทุนเพื่อทำให้ระบบรถไฟความเร็วสูงมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบรถไฟแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงานและการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน

5. เทคโนโลยีอัจฉริยะ: จีนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) และเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับผู้โดยสาร

จากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ การวางแผนแบบบูรณาการ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล นำมาสู่ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีน ทำให้ปัจจุบันโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย