บทวิเคราะห์ : ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกนับวันกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่สำคัญมากยิ่งขึ้นระดับโลก

0
0

การพัฒนาเป็นกุญแจหลักในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด นับตั้งแต่จีนเสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2021 เป็นต้นมา นัยแห่งแนวคิดข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกมีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลไกการดำเนินการได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆ และเส้นทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามกาลเวลา เป็นอันว่าข้อริเริ่มนี้นับวันกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่สำคัญมากขึ้นของประชาคมระหว่างประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการทับซ้อนของความเสี่ยงต่างๆ กระบวนการพัฒนาทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับการทดสอบที่หนักหนาสาหัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสหประชาชาติ ตั้งแต่ ค.ศ. 2021 ดัชนีการพัฒนาของมนุษยชาติลดลงติดต่อกันสองปีเป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี และอยู่ในระดับเทียบเท่า ค.ศ.2016 ความยากจนและความอดอยากก็เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับความไม่เท่าเทียมกันซึ่งยังคงขยายตัว

ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันและการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากประชาคมระหว่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน มีกว่า 100ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนข้อริเริ่มนี้ และเกือบ 70 ประเทศได้เข้าร่วม “กลุ่มมิตรข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก”

ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าว่าความน่าสนใจของข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกนั้นที่สำคัญมาจากสองด้าน ประการแรก ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันปัจจัยหลายประการเกิดขึ้นทับซ้อนกัน เช่น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก และภาวะโลกร้อน เป็นต้น อันนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและความท้าทายที่รุนแรงต่อการฟื้นตัวและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก ในบริบทนี้ ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับข้อกังวลที่สำคัญที่สุดของทุกประเทศในโลก ประการที่สอง ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแนวปฏิบัติในลักษณะ “คำพูดต้องน่าเชื่อถือ การปฏิบัติต้องเด็ดขาด ” ได้เปลี่ยนฉันทามติการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สัญญาณที่สำคัญประการหนึ่งคือนับถึงปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งของมาตรการเชิงปฏิบัติ 32 มาตรการใน “บัญชีรายการผลลัพธ์ของการหารือระดับสูงด้านการพัฒนาระดับโลก” ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2022 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือได้บรรลุผลในระยะแรกแล้ว มีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากได้ประโยชน์จากข้อริเริ่มนี้อย่างแท้จริงแล้ว

ในปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกมีความคืบหน้าในทางสร้างสรรค์ความร่วมมือในการปฏิบัติ  8 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ การบรรเทาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาสีเขียว ฯลฯ ได้สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสู่ทุกประเทศ ตัวอย่างเช่น เมื่อปี ค.ศ.2021จีนได้ส่งดาวเทียมวิทยาศาสตร์ดวงแรกของโลกเพื่อรองรับวาระปี 2030 โดยเฉพาะ และได้เปิดให้บริการข้อมูลแก่ทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.2022 ด้วยการริเริ่มของจีนองค์กรภาคเอกชนของจีนและต่างประเทศ 32 องค์กรได้ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดความยากจนระหว่างประเทศ” เมื่อ ค.ศ. 2022 เพื่อให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่ภารกิจลดความยากจนทั่วโลก และเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2022 ได้มีการก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือจีน-ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การสนับสนุนแก่ประเทศเกาะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ

จีนไม่เพียงเป็นผู้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกเท่านั้น หากยังเป็นนักปฏิบัติในการผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาอีกด้วย การก่อตั้ง “กลุ่มมิตรข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก”ก็คือมาตรการสำคัญที่จีนใช้ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามข้อริเริ่มด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2022 “กลุ่มมิตรแห่งข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก”จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ในที่ประชุมครั้งนี้จีนได้เสนอมาตรการหลัก 7 ประการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน “กลุ่มมิตรข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก” ร่วมกับ “กองทุนการพัฒนาทั่วโลกและความร่วมมือใต้-ใต้” “กองทุนสันติภาพและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ-จีน” “เครือข่ายความรู้ด้านการพัฒนาทั่วโลก” “ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลก ” และแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ในการก่อรูปขึ้นเป็นพลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกให้เกิดผลลัพธ์อย่างจริงจัง

ในช่วงปีหลังๆมานี้ ลัทธิกีดกันการค้าและลัทธิฝ่ายเดียวได้ปรากฏขึ้น ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เพียงพอมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศพัฒนาบางประเทศมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ลดลงและใช้ปฏิบัติการอย่างเชื่องช้าในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา  ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จีนยืนหยัดที่จะมอบโอกาสใหม่ๆ ให้กับทั่วโลกด้วยการพัฒนารูปแบบใหม่ๆของจีน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่สิ้นสุดในการส่งเสริมภารกิจการพัฒนาของโลก ทั้งนี้ ถือเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทําให้ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลกได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)