4 เรื่อง ที่จีนจะขับเคลื่อนต่อไปในเวทีเอเปค

0
1

การประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เข้าร่วมการประชุมและได้ฉายภาพการมีส่วนร่วมของจีนในเวทีเอเปคที่จีนจะขับเคลื่อนต่อไป ตามแนวทางการพัฒนาที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และส่งเสริมการเดินทางระหว่างกัน  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) เอเปคมีบทบาทที่แข็งแกร่งในการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต ขณะที่โลกในปัจจุบันเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอย่างมาก ดังนั้น ผู้นำเขตเศรษฐกิจของเอเปคต้องร่วมกันผลักดันสานต่อภารกิจของเอเปคให้สำเร็จลุล่วง โดยสิ่งที่จีนเสนอให้มีขับเคลื่อนต่อไป มีเรื่องสำคัญ 4 เรื่องได้แก่

เรื่องที่ 1 มุ่งมั่การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยควรติดตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงรุก และประสานการทํางานร่วมกันอย่างเปิดกว้าง เท่าเทียม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ โดยควรร่วมมือกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data การประมวลผลด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ ควอนตัม และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสร้างโมเมนตัมใหม่ในการใช้เทคโนโลยีดิจทัลขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยกตัวอย่างการขับเคลื่อนนวัตกรรมของจีน โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่นการพัฒนาชนบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร และการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจสีเขียว

เรื่องที่ 2 มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาที่เปิดกว้างสนับสนุนและส่งเสริมการค้าพหุภาคีที่มี WTO เป็นศูนย์กลาง และผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อสร้างเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกตามแผนของเอเปค

โดยประธานาธิบดีสี กล่าวว่าการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 3 ที่จีนเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นความสําเร็จในการอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจีนพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกฝ่ายผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ เช่น ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นต้น

เรื่องที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยต้องขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG)

โดยจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียวการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม และเสนอข้อริเริ่มให้สมาชิกเอเปคขับเคลื่อนเรื่องการเกษตรสีเขียว การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน การใช้พลังงานทางเลือก สร้างสังคมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สะอาดและสวยงาม

เรื่องที่ 4 มุ่งมั่นพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยจีนพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อทำให้ประชากรโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างที่จีนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง Global Development Initiative (GDI) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการลดความยากจน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่าจีนมีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยที่เน้นการพัฒนาที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง และพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์และร่วมมือกับสมาชิกเอเปเพื่อสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ให้เป็น 30 ปีทอง ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย