​เยาวชนล้านช้าง-แม่โขง ศึกษางานโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
351

เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา คณะเยาวชนโครงการมิตรภาพ เยาวชนล้านช้าง – แม่โขง จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูงาน หอฝิ่นอุทยานสามเหลื่ยมทองคำ เพื่อดูการพัฒนาบนพื้นที่สูง ณ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ โครงการมิตรภาพ เยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ที่จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดย หลังจากการทำกิจกรรมในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2560 คณะเยาวชนในโครงการจะได้เดินทางต่อไปยัง เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 เพื่อให้เยาวชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของเยาวชนระหว่างประเทศ