เขตพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

0
1066

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยว “เขตพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง” อันประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นคลัสเตอร์น้องใหม่ ๑ ใน ๓ ที่ประกาศเมื่อกลางปีที่แล้ว และได้พิจาณาเส้นท่องเที่ยววิถีไทยที่โดดเด่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง   โดยมีไฮไลท์การท่องเที่ยว ๕ รายการคือ


๑. อยุธยาเมืองท่านานาชาติ
๒. ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรกร คลองพระอุดม ปทุมธานี
๓. เส้นทางวัฒนธรรมไทย-รามัญ(มอญ)
๔. เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองคนกล้าสิงห์บุรี
๕. ห้าที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ วัด
และได้สั่งการให้พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ในคลัสเตอร์นี้ด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าสอดคล้องต่อนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นความเสมอภาค เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยได้มีการยกตัวอย่างรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ Thai Deaf TV ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ทำรายการเพื่อคนหูหนวก และ มีรายการหลายตอนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อธิบายวิธีการไปท่องเที่ยวผ่านภาษามือ ให้คนหูหนวกเข้าถึงได้  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ย้ำ เน้นเรื่อง “การพัฒนาคน” ให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาด้านภาษา ส่งเสริมโครงการ Amazing Thai Host ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย

คลองพระอุดม ปทุมธานี