สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0
80

หลิน เว่ยประธานบริหาร สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       

      การแพร่ระบาดของ COVID-19 มิอาจหยุดยั้งเจตนารมณ์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ทางสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนได้จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้น โรงแรมเดอะทราเวลเลอร์ส รัชดา กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมายังประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

     คุณหลิน เหว่ย (Lin Wei) ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทย ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน มิตรภาพได้เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้ขยายตัว การแลกเปลี่ยนร่วมมือกันในภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากมาย

     ทั้งนี้ ความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างกันได้ยิ่งผ่านบทพิสูตน์สำคัญในช่วงที่ทั่วโลกเผชิญกับโรคโควิด-19 ประเทศจีนและประเทศไทย ก็สามารถรวมใจประชาชนทั้งสองประเทศให้ได้แบ่งปันกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งที่กล่าวกันมายาวนานว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน  ทั้งหมดนี้ล้วนเสริมสร้างจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของความเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติ จึงพูดได้ว่าความสัมพันธ์จีนไทยได้เพิ่มความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังผ่านการทดสอบของโรคโควิด-19

     ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นและเป็นแบบอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แม้จะมีระบบการปกครองแตกต่างกัน แต่ก็มีพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม จีนมีการลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ในด้านการท่องเที่ยว ไทยและจีนต่างเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของประชาชนทั้งสองประเทศปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยประมาณ 11.10-11.30 ล้านคนต่อปี(สถิติปี 2562)

     ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน ดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและเกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติ การส่งออกภาพยนตร์ การจัดการแสดงดนตรีต่างๆ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดีและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่าย  แม้แต่ความร่วมมือทางด้านศาสนาก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากการที่ไทยเป็นเมืองพุทธและจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

     ปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้านและนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ทางสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งนี้ขึ้นมา

โดยมีมีนายกู้ หงชิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯซึ่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ,พล...ชูฉัคร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี,พล...ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล,คุณซุน กวงหย่ง เลขาธิการ สมาคมผู้สี่อข่าวไทยจีน, คุณฐิตานันท์ ซุน กรรมการบริหารบริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้บริหาร สมาชิก และคณะกรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน ให้เกียรติร่วมงานประชุมฯ พบปะกันในครั้งนี้

    ทั้งนี้ ได้เชิญสาวงามประจำจังหวัด มาแนะนำตัว และเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สินค้าของฝากขึ้นชื่อ อาหารคาวหวานอันลือชื่อให้กับสมาชิกสมาคมฯชาวจีนได้รับทราบ อาทิ

 1. คุณพัดชา พัดชาพลอย เรือนดาหลวง มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงราย 2020 – Miss Grand Thailand 2020

2. คุณแคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018

3. คุณฟ้า กนกพร พยุงวงษ์ มิสแกรนด์สระบุรี 2020

4. คุณพลอย อิสรีย์ รอดวิเศษ มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2020

5. คุณพลอย ศรีสวรรค์ สุขีวัต มิสแกรนด์อุตรดิตถ์ 2020

6. คุณน้ำอ้อย จิตตานันท์ ช่วยชัยธนพล มิสแกรนด์ยโสธร 2020

7. คุณฝ้าย สุพรรณิการ์ จำเริญชัย มิสแกรนด์อุดรธานี 2020

8. คุณสุปรางค์ กัญญณรัชต์ หมุนลี มิสแกรนด์สุพรรณบุรี 2020

9. คุณพลอย ธวัลลักษณ์ ทับงาม มิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2020

10. คุณเหมียว เจนจิรา จันทอง มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020

ภายในงานมีการแสดงรำไทย ซึ่งเป็นนาฏศิลป์อันอ่อนช้อยงดงาม  เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ทำให้ผู้ชมทั้งสองชาติได้เข้าใจถึงสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนไทยจีนทั่วโลก และ การแสดงปิดท้าย จาก น้องเอ็นดู เด็กน้อยวัยอนุบาลแต่ความสามารถเท่าเด็กโตจิ๋วมหัศจรรย์วัย 6 ขวบ หลานคนเก่งปู่ขุนอินระนาดชั้นครู มีความสามารถในการตีระนาด เล่นดนตรีไทยได้ดีน่าประทับใจของผู้รับชมรับฟังเป็นอย่างมาก