ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก จัดประชุม AMER ครั้งที่ 7 ความภูมิใจกับการเป็นพื้นที่หารือพลังงานโลก

0
156
รัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ร่วมถ่ายรูปในการประชุม ASIAN Ministerial Energy Roundtable : AMER 7

ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในปี 2017 กับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกสำหรับการจัดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (ASIAN Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ร่วมกับชาติสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายพลังงานกว่า 36 ประเทศ รวมทั้งผู้นำองค์กรด้านพลังงานกว่า 20 องค์กร ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางออกสำหรับสถานการณ์พลังงานโลกในปัจจุบัน ภายใต้ธีมการประชุมที่ใช้ชื่อว่า “เปลี่ยนผ่านตลาดพลังงานโลก จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ หรือ Global Energy Markets in Transition : From Vision to Action” และมีคุณเสี่ยวเวย เว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายระหว่างประเทศสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ตัวแทนจากประเทศจีนเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2017 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

ก่อนเริ่มการประชุม ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวเปิดงานว่า การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 นี้ มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพร่วม มีความรู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ มี 3 ประเด็นสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการหารือ ประกอบไปด้วย

1.สถานการณ์พลังงานของโลกและของภูมิภาค เอเชียถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานมากที่สุด เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจีน หรืออินเดีย ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายพลังงานรายใหญ่ ซึ่งทำให้เอเชียมีความสำคัญต่อตลาดพลังงานโลก และควรก้าวขึ้นมามีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางทางด้านพลังงานของโลกต่อไป สอดคล้องกับการขนานนามยุคนี้ว่าเป็นยุค “ศตวรรษของเอเชีย”

2.ช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เมื่อแนวโน้มการผลิตและการบริโภคพลังงานเปลี่ยนไป ตลาดพลังงานในรูปแบบเดิมๆ จึงต้องปรับตัวตามความท้าทายหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตลาดพลังงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาในตลาด และในขณะเดียวกันปัจจัยความไม่แน่นอนในตลาดก็มีสูงด้วย

3.การดำเนินงานของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน ได้มีการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับการดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเรียกว่า Energy 4.0 ขึ้น ประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถ E-Tuk Tuk การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การส่งเสริมมการผลิตไฟฟ้าอย่างผสมผสาน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ประเทศไทยจึงก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอก อนันตกพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่า หัวข้อสำคัญที่พูดถึงคือเรื่องของตลาดน้ำมัน เพราะในขณะที่ตลาดน้ำมันมีการผันผวน ประเทศผู้ขายกับประเทศผู้ซื้อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำมันมาสู่การใช้พลังงานธรรมชาติมากขึ้น ตลาด LNG ซื้อขายมากขึ้น ทำให้มีการพูดคุยถึงตลาดน้ำมันกับตลาดก๊าซว่าจะไปในทิศทางใด และเรื่องของ Disruptive Technology การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ทางเลือกการใช้พลังงานทดแทน จะถูกนำมาใช้มากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานได้จัดเตรียมของที่ระลึกที่แสดงถึงความเป็นไทยเพื่อมอบให้แก่ระดับรัฐมนตรีและผู้ติดตาม โดยรัฐมนตรีจะได้รับจานเบญจรงค์ ส่วนผู้ติดตามผู้ร่วมประชุมจะได้รับโมเดลหรือแบบจำลองรถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 200 คัน

และในวันสุดท้ายของการเข้าร่วมการประชุมคือวันที่ 3 พฤศจิกายน เหล่าผู้นำระดับรัฐมนตรีเอเชียและผู้ติดตามจะได้เข้าเยี่ยมชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” เสมือนเป็นประตูสู่ประเทศไทยที่ผู้มาเยือนจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเกียรติยศแผ่นดินสยามเป็นหนึ่งในห้องจัดแสดงของอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ นำเสนอความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง ตามคติความเชื่อในการเป็นสมมุติเทพของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม เป็นหนึ่งในการสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม
E-TukTuk รถยนต์ไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

เรียบเรียงและถ่ายภาพ : ยุพินวดี คุ้มกลัด

คลิปข่าว