ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

0
475

ศูนย์กลางสุขภาพเริ่มต้นแล้ว : ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นพ.สมพร คำผง ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert Group(Thailand) Ms. Karen Karding Timmons, President of Global Healthcare Accreditation Ms. Renee-Marie Stephano,CEO and Founder ,Global Healthcare Resources ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมและการประเมิน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร โดยทั้งทุกฝ่ายประกาศความร่วมมือกันในการส่งเสริมให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและยอมรับในการเป็น Medical Hub และ Tourism Hub อย่างแท้จริง โดยจะเป็นครั้งแรกที่มีการเริ่มนำมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation(GHA) และ WellHotel มาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลทีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในปี 2560-2569 ซึ่งในการจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติต้องมีการฝึกอบรม และ การใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะร่วมเป็นพันธมิตรหลักในด้านการฝึกอบรม จัดสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาพรวมของมาตรฐาน
GHA® Global Healthcare Accreditation for Medical Travel เป็นมาตรฐานโลกตัวใหม่ที่นอกจากจะรับรองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient care) ที่นอกจากเน้นประเด็นที่นักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยแล้ว ยังเพิ่มเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) อาทิเช่น cultural competency การสื่อสาร การเดินทาง การพำนักในที่พักและโรงแรม ตลอดจนการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่เยียวยา และ hospitality นอกจากนี้เพื่อประโยชน์สูงและประหยัดสุดกับทุกฝ่าย จึงเน้นเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability of Business) ทั้งเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ จริยธรรม ธุรกรรมทางการเงิน การตลาด ตลอดทั้ง supply chain เทคโนโลยี และความโปร่งใส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Value based healthcare หรือการบริการที่เพิ่มคุณค่ามากกว่ามูลค่าแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ซึ่งตามแนวทางมาตรฐานนี้จะเพิ่มมูลค่า medical hub ของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้

WellHotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้การบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของ World Medical Tourism สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ได้เป็นอย่างดี ในการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เลือกเข้าพักหรือใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล