สี่ศิลป์ถิ่นมังกร 中国文化月

0
217

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัดงาน “สี่ศิลป์ถิ่นมังกร” สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะจีนอันทรงคุณค่า ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยในงานนี้มีการสาธิตวัฒนธรรมจีนจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ได้แก่ หมากล้อม พู่กันจีน ตัดกระดาษ และวิทยายุทธจีน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาทิ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร. ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ อ.พิไลพรรณ นวานุช ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยากรบุคคล นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดร.ฮาเวล กู้ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ และ บุคคลสำคัญอื่น ๆ เช่น อ.เหอปิ่งเจิ้ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน) คุณเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย) อ.หัสดินทร์ เอกสิงหชัย นักหมากล้อมระดับ 5 ดั้ง และคณะครูอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติเทียนจิน เป็นต้น

บรรยากาศภายในงานครั้งนี้ประดับประดาด้วยศิลปะแบบจีน มีการติดกระดาษแดงตามโคมไฟและกำแพง มีการจัดชุดชงชาจีนเพื่อบริการแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ภายในงาน มีการตั้งฐานกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาไทยและจีนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและทำความรู้จักกันอีกด้วย

โดยภายในงาน ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้โชว์ฝีมือการเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ตลอดการจัดงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งไทยและจีนให้ความสนใจ และลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่ทางสถาบันขงจื่อฯ จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการฉายภาพยนตร์แนะนำวัฒนธรรมสำคัญของจีน และมีการเปิดอบรมวิชาการเขียนพู่กันจีน อบรมวิชาหมากล้อม อบรมวิชาตัดกระดาษ และอบรมวิชาวิทยายุทธจีน สำหรับผู้สนใจอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมจีนอันทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งสองประเทศ ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า 中泰一家亲 (จงไท่อีเจียชิน) จีนไทย มิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน

entertainment-4-2 entertainment-4-3entertainment-4-4entertainment-4-5entertainment-4-6entertainment-4-7