สพฐ.จัดการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนระดับชาติ

0
206
สพฐ.จัดการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้ครูผู้สอน นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนำแนวทางสะเต็มศึกษามาบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทการแข่งขันคือ

  1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ
  2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
  3. หุ่นยนต์บังคับมือ
  4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ ระดับชั้น ม.1-3, ม.4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเดอะฮับ ศูนย์การค้าเซ๊ยร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี