เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์กรณีหนูในโรงอาหาร

0
182

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีหนูบนถาดอาหารในตู้ขายอาหารร้านหนึ่งในสโมสรรัฐสภาว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้นิ่งนอนใจ และคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา โดยนางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยดูแลรักษาและบริหารกิจการสโมสรรัฐสภา นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะกำกับดูแลสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และนายประวิช ตั้งใจมั่น ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะกำกับดูแลสำนักรักษาความปลอดภัย ได้ดูแลในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่ของสภา และจะมอบหมายให้สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสุขอนามัย และจะประชุมหารือกับผู้บริหารทั้งหมดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการสำนักงานฯ ในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้มีมาตรการในเรื่องสุขอนามัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีการจ้างบริษัทภายนอกดูแลทำความสะอาดทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์สำหรับเรื่องการจัดเก็บขยะนั้น ได้เคยขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหา แต่พบว่าการจัดเก็บไม่ตรงเวลาทำให้มีขยะตกค้าง ซึ่งอาจต้องจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการจัดเก็บต่อไปส่วนเรื่องของโครงสร้างที่มีการชำรุดและมีท่ออุดตันนั้น จะใช้งบประมาณที่มีอยู่ปรับปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ไปก่อน แต่ถ้าจะเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่ก็ต้องพิจารณางบประมาณก่อนและนอกจากเรื่องของหนูแล้ว ยังมีตะกวด ซึ่งเป็นสัตว์สงวนเข้ามาอาศัยภายในบริเวณรัฐสภา ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ