สามสถาบันด้านนิเทศฯ – วารสารฯ ร่วมมือกัน

0
334

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (กลาง) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช (ซ้าย) คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (ขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันครั้งแรกของ 3 สถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกั นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม