ก.วัฒนธรรม จับมือ DPU ชวนเยาวชนไทยสร้างสรรค์สื่อน้ำดี

0
506

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้สร้างสื่อ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเยาวชนที่กำลังเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ วันนี้ (25 .. 2560) ที่อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อฯ มีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการสื่อสาร และมีส่วนร่วมในพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จำนวนมาก

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ และ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องเยาวชนกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมี รศ.พนา ทองมีอาคม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อกับเยาวชน โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นักวิชาการด้านสื่อ และนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และอาจารย์พรสุรีย์ วิภาครีนิมิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ DPU สำหรับในช่วงบ่ายมีกิจกรรมคนละไม้ คนละมือกับสื่อสร้างสรรค์แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น และเสริมบทบาทในการเป็นทั้งผู้รับสื่อและสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้แก่สังคมต่อไป