มาตรฐาน GHA รองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

0
950

จากการที่ กรมสนับสนุนการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (2560-2569) อันเนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในอันดับต้นๆของโลกเพราะมีปัจจัยสำคัญได้แก่การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและราคาที่คุ้มค่า ระยะเวลารอคอยไม่นาน สามารถเข้าถึงบริการได้ มีสายการบินที่ครอบคลุมการเดินทาง
การติดต่อประสานงานผ่านการใช้อินเตอร์เนต คนกลาง หรือ Agent ที่สะดวกรวดเร็ว และประกอบกับระบบประกันสุขภาพในประเทศตนเองไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ดังนั้นบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ๊กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานสากลจึงเห็นความสำคัญในการที่โรงพยาบาล/คลินิกจะต้องมีองค์ความรู้ที่เพียงพอ
ในการรับมือกับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในการที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ครบวงจรเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการให้การดูแลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล จึงได้ร่วมกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ Global Healthcare Accreditation (GHA) ได้จัดการอบรมบรรยายพิเศษเรื่องนี้เพื่อให้แนวทางในการดำเนินการพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติอย่างครบวงจร เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนำไปการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ