Cosmetic สายพันธุ์ไทย ก้าวไกลสู่ 4.0

0
249

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี สัมมนาในหัวข้อ “Cosmetic สายพันธุ์ไทย ก้าวไกลสู่ 4.0” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม CC 306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โดยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ทำรายได้มูลค่าสูงให้กับประเทศไทย ในตลาด 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 10-20% ต่อปี แนวโน้มตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบันเน้นองค์ประกอบที่มาจากธรรมชาติ เนื่องจากมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากสารเคมีและร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “สมุนไพรและโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ 4.0” ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของสมุนไพร ในการเพิ่มมูลค่าและความโดดเด่น ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ปัจจัยที่จะให้เกิดความสำเร็จ กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนและให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย คุณทวีพร เกตุอร่าม ผู้อำนวยการโปรแกรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ พร้อมด้วย นพ.อัฐพล อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเด้นคอสเมติกจำกัด, ภก.วัจนา ตั้งความเพียร เภสัชกรระดับชำนาญการ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ภญ.นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล เภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษองค์การอาหารและยา (อย.) ดำเนินรายการโดย คุณศรีทิพย์ อุชชิน ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า สวทช.
#TCELSThailand