ยิ่งใหญ่! การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) @DPU

0
627

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน เข้าสอบเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู นักเรียน รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี ต้องขอยกย่อง ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษาระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้คิดริเริ่มโครงการดีๆ เช่นนี้สำหรับเยาวชนไทย มูลนิธิร่มฉัตรจึงให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด

ทั้งนี้ โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน 13 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย พระพุทธศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประติมากรรม เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกับคนจีน ซึ่งประเทศจีนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาจีน จึงเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการอุปถัมภ์โครงการจากพระพรหมมังคลาจารย์ นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา นับได้ว่าเป็นพลังสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติ

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทุกสังกัดสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4,269 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 297 คน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน  522 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 557 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 2,662 คน และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 231 คน

ผลปรากฎว่า อริสรา ปิ่นกระจาย นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ จิรัศยา เกียรติไพศาล จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ อัญชลี รอดสุนทร จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เปมิกา ฟง จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ จินตพร สีมันตะ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

ส่วนผู้เข้าแข่งขันสัญชาติจีน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ZIHAN LIU จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ Yi Wang จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ย่งไค้ แซ่หลี่ จากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ชิวเม่ย ฝู จากโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ Xiao Liang จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก