อบรม Global Healthcare Accreditation มาตรฐานระดับโลกที่เกี่ยวกับ Medical Travel Services

0
313

เปิดตัวมาตรฐานโลกด้านการท่องเที่ยว ผ่านการอบรม Global Healthcare Accreditation มาตรฐานระดับโลกที่เกี่ยวกับ Medical Travel Services อย่างยิ่งใหญ่ โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทยและ บริษัท Healthcare Expert Group (Thailand) ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูงกว่า 100 ท่าน จากเกือบ 60 องค์กรที่สนใจสร้างไทยให้เป็น medical hub โดยนพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ   นายแพทย์สมพร คำผง  Ann Jacobson และ Bill Cook จาก GHA เป็นวิทยากร