110 ปี วันชาติแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

0
688

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สถานฑูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี วันชาติแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ราชอาณาจักรภูฏานมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ แต่มีเพียง 4 ประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตภูฏานตั้งอยู่ซึ่งได้แก่ ประเทศอินเดีย คูเวต บังคลาเทศ และ ไทย นอกจากนี้ ภูฏานและไทยยังมีความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันมาเกือบ 30 ปีโดยแลกเปลี่ยนติดต่อกันเรื่อยมาทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนา การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ไอที รวมทั้งด้านธุรกิจที่มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทำกิจการโรงแรม ก่อสร้างและอาหารในภูฏาน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรม และ ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ การปกครองของภูฏาน แสดงถึงความใกล้ชิดของสถาบันกับประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตยและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งใกล้เคียงกับไทย ทั้งนี้ภูฏานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเรื่องนโยบายความสุขมวลรวมนานาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH)

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี และ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดี และ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในงานครบรอบ วันชาติราชอาณาจักรภูฏาน ด้วย

โดยมหาวิทยาลัยรังสิต นั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับ ราชอาณาจักรและ ราชวงศ์ภูฏาน โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา ม.รังสิตได้ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอ นัมเกล วังชุก และ กษัตริย์จิกมีได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ตุ๊ก ดุ๊ก เช แด่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในฐานะที่อุทิศตน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวภูฏานได้มาศึกษาที่ม.รังสิต ในปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษากว่า 200 คน จากประเทศภูฏานมาเรียนที่ ม.รังสิต ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน