เปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่สอง

0
131

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่สอง

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิ่งวันนี้(26 เมษายน) โดยแนวคิด  หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นข้อริเริ่มด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่เสนอโดยนายสีจิ้นผิงซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ได้มีผู้นำสูงสุดจาก37 ประเทศรวมไปถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้แทนต่างชาติกว่า5,000 คนเข้าร่วมประชุมโดยจะมีการอภิปรายประเด็นสำคัญต่างเช่นการผลักดันหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงการขับเคลื่อนการเชื่อมต่อระหว่างกันการบุกเบิกพลังใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโตการเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางนโยบายตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจกันบุกเบิกพัฒนาอนาคตของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  ความว่า

เมื่อสองปีก่อน  เราได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งแรกที่นี่  วางแผนพิมพ์เขียวความร่วมมือที่เกี่ยวกับการติดต่อทางนโยบาย  การเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวก  การคล่องตัวทางการค้า  การผสมผสานของเงินทุน  และการเชื่อมใจถึงกันของประชาชน  ข้าพเจ้าหวังว่าจะร่วมมือกับทุกท่าน  ปีนสู่ที่สูงมองไปให้ไกล  จับมือก้าวหน้ากันไป  ร่วมกันบุกเบิกพัฒนาอนาคตดีงามของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีวัตถุประสงค์รวมตัวกันเพื่อเชื่อมโยงและติดต่อกัน  กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  จับมือกันรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงประเภทต่างๆที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าอยู่  เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์แก่กันและร่วมกันได้รับชัยชนะ  ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน  ภายใต้ความพยายามร่วมกันของฝ่ายต่างๆ  ความเชื่อมโยงกันได้เกิดขึ้นในหลายประเทศและหลายท่าเรือของ6 ระเบียง6 เส้นทาง    โครงการความร่วมมือจำนวนมากได้เริ่มลงมือปฏิบัติ  ผลประชุมประการต่างๆของการประชุมสุดยอดครั้งแรกได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นดี  จีนกับกว่า150 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้เชื่อมกับแผนการความร่วมมือและการพัฒนาและขององค์การระหว่างประเทศและองค์การภูมิภาคต่างๆเช่นสหประชาชาติ  อาเซียน  สหภาพแอฟริกา สหภาพยุโรป  และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเป็นต้น  และได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ  นับจากแผ่นดินใหญ่เอเชียยุโรปไปถึ งแอฟริกา  อเมริกา โอเชียเนีย

การร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก  ได้สร้างเวทีใหม่เพื่อการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ  ได้ขยายการลงมือปฏิบัติที่ได้ผลจริงใหม่เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วโลกให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  ได้สร้างคุณูปการใหม่เพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของประชาชนประเทศต่างๆ  ได้กลายเป็นหนทางแห่งโอกาสความร่วมมือกัน  และหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง    ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า  การร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่เพียงแต่ได้เสนอโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาของประเทศต่างๆเท่านั้น  หากยังได้เปิดบันทึกหน้าใหม่ให้กับการพัฒนาและการเปิดประเทศของจีนอีกด้วย

จีนมีสำนวนโบราณว่า  สรรพสิ่งล้วนมีที่มาจึงจะกำเนิดได้  ทุกเรื่องล้วนต้องอาศัยสัจธรรมจึงจะประสบความสำเร็จ  การร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นการคล้อยตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ  คล้อยตามข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยในการปฏิรูประบบบริหารจัดการทั่วโลก  คล้อยตามข้อเรียกร้องอย่างแรงกล้าของประชาชนประเทศต่างๆที่อยากดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในการมุ่งหน้าสู่อนาคตเราต้องโฟกัสกับจุดสำคัญทำงานอย่างละเอียดร่วมกันวาดภาพอันวิจิตรประณีต  ผลักดันการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้เดินหน้าตามทิศทางการพัฒนาแห่งคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

เราต้องยึดมั่นในหลักการแห่งการร่วมหารือและร่วมสร้างสรรค์ส่งเสริมลัทธิพหุภาคีภารกิจร่วมกันของพวกเราก็ต้องทำร่วมกันผลักดันทุกฝ่ายให้แสดงความได้เปรียบของตนเองใช้ความสามารถของแต่ละฝ่ายดำเนินความร่วมมือทุกรูปแบบเช่นแบบทวิภาคีไตรภาคีและพหุภาคีแสดงความเหนือกว่าและศักยภาพของทุกฝ่ายให้เต็มที่ระดมพลให้เกิดขุมพลังที่ยิ่งใหญ่

เราต้องยืนหยัดแนวคิดแห่งการเปิดสู่ภายนอกเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสุจริตโปร่งใสไม่ปิดกั้นคนอื่นกำหนดยึดหลักสีเขียวอันเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นฐานความคิด  ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลงทุนแบบสีเขียวการเงินแบบสีเขียวปกป้องบ้านเกิดที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกันยืนหยัดให้ความร่วมมือทุกด้านทุกรายให้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันเน้นการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นพวกเราจึงเสนอ  ข้อริเริ่มปักกิ่งว่าด้วยเส้นทางสายไหมแห่งความสุจริตโปร่งใส

เราต้องพยายามบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูงเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและยั่งยืนนำกฎเกณฑ์และมาตรฐานทั่วไปที่ทุกฝ่ายสนับสนุนมาใช้ส่งเสริมวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการการเปิดรับและการประมูลแข่งขันกันเป็นต้นขณะเดียวกันต้องเคารพกฎหมายและข้อบังคับของประเทศต่างๆต้องยึดมั่นในความคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งใช้ความพยายามขจัดความยากจนเพิ่มตำแหน่งงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ผลงานจากการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกระจายสู่ประชาชนทั้งปวงอย่างทั่วถึงสร้างคุณูปการที่แท้จริงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นพร้อมกันนั้นต้องประกันความยั่งยืนด้านพาณิชยกรรมและการคลังทำให้ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางและคว้าความสำเร็จให้ได้ในงานทุกอย่างที่ทำ

จุดสำคัญของการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคือการเชื่อมโยงกันเราควรสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกบรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าขอแต่ให้พวกเราทุกคนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช้ความพยายามร่วมกันคอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ห่างกันไกลหมื่นลี้ก็สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได้

โครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งการเชื่อมโยงกันและหากขาดโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่หลายประเทศเผชิญอยู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงใช้ได้ยั่งยืนโดยต้องต้านทานความเสี่ยงได้มีราคาสมเหตุสมผลมีความกลมกลืนและเข้าถึงได้อำนวยให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตนมีปรับตัวให้เข้ากับห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่มูลค่าและบรรลุการพัฒนาแบบประสานกันจีนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องกับทุกฝ่ายนำร่องด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเช่นช่องทางทางบกข้ามทวีปเอเชียยุโรปอาศัยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางระหว่างจีนยุโรป  ด้วยช่องทางคมนาคมขนาดใหญ่อาทิช่องทางใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลและมีทางด่วนสารนิเทศเป็นโครงกระดูกถือทางรถไฟท่าเรือเครือข่ายท่อน้ำมันกับก๊าซเป็นหลักประกันเราจะแสดงบทบาทสนับสนุนทางการเงินเพื่อร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผ่านมูลนิธิเส้นทางสายไหมกองทุนเฉพาะกิจทุกประเภทพันธบัตรเส้นทางสายไหมเพื่อสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการบุกเบิกและระดมทุนให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลพวกเรายินดีต้อนรับองค์กรการเงินพหุภาคีองค์กรการเงินของทุกประเทศให้มีส่วนร่วมในการระดมทุนกับการลงทุนในโครงการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางส่งเสริมให้ดำเนินความร่วมมือด้านการตลาดแบบภาคีหลายฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันผ่านรูปแบบที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

การไหลเวียนทั้งของสินค้ากองทุนเทคโนโลยีและบุคคลสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังและโอกาสการพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจแม่น้ำสายใหญ่ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็กๆไหลเข้าร่วม  จึงจะมีน้ำมากได้

เราจะส่งเสริมเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน  คัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ขับเคลื่อนให้การพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นไปตามแนวทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น  เกื้อกูลกัน  เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  สมดุลกัน  และมีชัยชนะร่วมกัน  เราจะทำข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงกับประเทศต่างๆมากขึ้น  เสริมสร้างความร่วมมือด้านด่านศุลกากร  การจัดเก็บภาษี  และการตรวจสอบ    สร้างกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  เร่งขยายความร่วมมือในการรับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ  เรายังได้ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความร่วมมือในการระดมเงินทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  ปีนี้  จีนจะจัดงานมหกรรมนำเข้าสินค้านานาชาติครั้งที่2   สร้างช่องทางให้ทุกฝ่ายสะดวกในการเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น

นวัตกรรมเป็นพลังการผลิต  วิสาหกิจจะแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะการสร้างนวัตกรรม  ประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็เพราะการสร้างนวัตกรรมเช่นกัน    เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่  ร่วมกันกุมโอกาสการพัฒนาจากความเป็นดิจิทัล  ความเป็นระบบอินเตอร์เน็ต  และความเป็นอัจฉริยะ  ร่วมกันแสวงหาเทคโนโลยีใหม่  ธุรกิจใหม่  และรูปแบบการพัฒนาใหม่  แสวงหาพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและหนทางการพัฒนาใหม่  สร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล  และเส้นทางสายไหมแห่งการสร้างนวัตกรรม   

จีนจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  จะร่วมกับทุกฝ่ายขับเคลื่อนสี่โครงการได้แก่  การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบุคลากร    ร่วมสร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสม  ดำเนินความร่วมมือในการดำเนินศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และการโอนเทคโนโลยี      เราจะปฏิบัติตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร  ช่วงห้าปีข้างหน้า  จะสนับสนุนให้บุคลากรด้านนวัตกรรมทั้งจีนและต่างชาติรวมห้าพันคนดำเนินการแลกเปลี่ยน  การฝึกอบรมและความร่วมมือด้านการวิจัย  เรายังจะสนับสนุนวิสาหกิจประเทศต่างๆร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม    ยกระดับการเชื่อมต่อทางอินเตอเน็ต     

ความไม่สมดุลด้านการพัฒนาเป็นความไม่สมดุลใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน  การร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางควรมองปัญหาจากมุมมองการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลายหลอมรวมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในโครงการตั้งแต่การคัดเลือกการดำเนินการและการกำกับดูแลทุกด้านเราควรมุ่งกระชับความร่วมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติสร้างโอกาสการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นช่วยประเทศเหล่านี้พ้นจากความยากจนและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการนี้เราจะร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้างสหพันธ์เมืองที่ยั่งยืนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสีเขียวกำหนดหลักการการลงทุนสีเขียวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือว่าด้วยการเอาใจใส่เด็กแบ่งปันผลการพัฒนาและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะเริ่มต้นสร้างเวทีบริการบิ๊กดาต้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจะดำเนินโครงการทูตเส้นทางสายไหมสีเขียวต่อไปและร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการความร่วมมือใต้ใต้ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเรายังจะลงลึกความร่วมมือด้านการเกษตรสาธารณสุขการบรรเทาภัยทรัพยากรน้ำและอื่นๆเพิ่มความร่วมมือกับสหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนาพยายามลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาให้น้อยลง

เราควรสร้างสะพานแห่งการเรียนรู้กันและเป็นแบบอย่างกันระหว่างอารยธรรมที่ต่างกันอย่างจริงจังดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมการกีฬาการท่องเที่ยวสาธารณสุขโบราณคดีและอื่นๆทุกสาขาเพิ่มการไปมาหาสู่กันระดับรัฐสภาพรรคการเมืองและกลุ่มองค์การภาคประชาชนเพิ่มการแลกเปลี่ยนกลุ่มชนต่างๆเช่นสตรีวัยหนุ่มสาวและผู้พิการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางบุคคลที่หลากหลายในเวลา5 ปีข้างหน้าจีนจะเชิญผู้แทนพรรคการเมืองคลังสมองและกลุ่มองค์การภาคประชาชนจากประเทศที่มีส่วนร่วมในหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำนวน10,000 คนมาดำเนินการแลกเปลี่ยนในจีนเราจะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสังคมของประเทศรายทางดำเนินความร่วมมือเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางร่วมดำเนินโครงการอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปราบปรามคอรัปชั่นและด้านอื่นๆลงลึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆเราจะดำเนินโครงการทุนการศึกษาภาครัฐบาลเส้นทางสายไหมอย่างต่อเนื่องจัดเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน  หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางค่ายฤดูร้อนสะพานภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาวัยหนุ่มสาวและกิจกรรมอื่นๆเรายังจะตั้งคณะกรรมการความร่วมมือคลังสมองนานาชาติหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสหพันธ์ความร่วมมือข่าวสารและกลไกอื่นเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาและกำลังของทุกฝ่าย

ปีนี้เป็นปีครบรอบ70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ70 ปีก่อนประชาชนจีนหลายชั่วอายุคนพยายามแสวงหาและได้ก่อตั้งจีนใหม่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในที่สุดจากนั้นมาประชาชนจีนได้ยืนขึ้นแล้วและนับแต่นั้นชะตากรรมของประชาชนก็อยู่ในมือของตนเองด้วยการต่อสู้อย่างทรหดอดทนเป็นเวลา70 ปีประชาชนจีนยืนหยัดตามสภาพที่เป็นจริงของประเทศตนแสวงหาทิศทางก้าวหน้าท่ามกลางภาคการปฏิบัติบุกเบิกหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนจีนในทุกวันนี้ได้ยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์เรารู้ซึ้งว่าถึงแม้มีผลงานรุ่งโรจน์แต่ยังมีภูเขาหลายต่อหลายลูกที่ต้องก้าวข้ามในทางข้างหน้าและยังมีชายหาดอันตรายหลายต่อหลายแห่งที่ต้องลุยเราจะย่างก้าวใหญ่บนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนต่อไปยืนหยัดลงลึกการปฏิรูปทุกด้านยืนหยัดการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงยืนหยัดเปิดเสรีมากขึ้นยืนหยัดเดินทางพัฒนาที่สันติเดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติในขั้นต่อไปจีนจะใช้มาตรการปฏิรูปและเปิดเสรีสำคัญๆทั้งในเชิงระบบและเชิงโครงสร้างเพื่อยกระดับการเปิดเสรีให้สูงขึ้น

ประการที่หนึ่งอนุมัติทุนต่างชาติเข้าตลาดได้กว้างขวางมากขึ้นการสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขันจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้จีนได้ให้ปฏิบัติการที่เท่าเทียมกับทุกคนก่อนอนุมัติเข้าตลาดพร้อมกับตัดบัญชีรายการข้อห้ามสำหรับการเข้าตลาดให้น้อยลงโดยจะเดินหน้าเปิดเสรีภาคบริการภาคการผลิตและภาคการเกษตรสมัยใหม่ในทุกด้านและอนุมัติให้ทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการทุนเอกเทศในหลากหลายแวดวงมากขึ้นเราจะวางแผนเปิดเขตทดลองการค้าเสรีอีกหลายเขตเร่งหารือเปิดเมืองท่าการค้าเสรีให้เร็วขึ้นเราจะเร่งบัญญัติกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้นประกันให้ดำเนินกฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาติอย่างเข้มงวดเราจะเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างจากแง่อุปทานภายในประเทศด้วยการสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขันการเปิดเสรีและการให้ความร่วมมือยกเลิกการผลิตที่ล้าสมัยและล้นตลาดยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุปทานให้สูงขึ้น

ประการที่สองทุ่มกำลังในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นหากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่มีความก้าวหน้าการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นไม่เพียงแต่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความต้องการจากข้างในในการเดินหน้าสร้างประเทศให้เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาด้วยคุณภาพสูงด้วยจีนจะมุ่งสร้างบรรยากาศการทำธุรกิจที่เคารพคุณค่าของความรู้ปรับระบบกฎหมายการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นทุกด้านบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่างชาติมากขึ้นระงับการถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบบังคับปรับระบบการรักษาความลับทางการค้าให้สมบูรณ์ขึ้นและปราบปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดตามกฎหมายจีนยินดีเพิ่มความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญากับทุกประเทศทั่วโลกสร้างระบบนิเวศที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทุกประเทศตามหลักการทางการตลาดและระบบการบริหารตามกฎหมาย

ประการที่สาม  เพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการอย่างขนานใหญ่  จีนเป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้าและตลาดบริโภคของโลก  จีนมีประชากรผู้บริโภครายได้ปานกลางที่มีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก  จึงมีศักยภาพมหาศาลในการเติบโตด้านบริโภค  เพื่อสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมในชีวิตความเป็นอยู่ที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชน    ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและสวัสดิการมากขึ้น  เราจะลดภาษีศุลกากรมากขึ้น  ขจัดอุปสรรคทางการค้าต่างๆที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร    เปิดตลาดจีนให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จีนยินดีที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศต่างๆทั่วโลก  จีนไม่แสวงหาการเกินดุลทางการค้า    ยินดีที่จะนำเข้าผลิตผลการเกษตร  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบริการที่มีคุณภาพดีและมีพลังการแข่งขันจากต่างชาติ    ส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล   

ประการที่สี่  ดำเนินการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ต้องการการบริหารแบบโลกาภิวัตน์    จีนจะเสริมประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคกับเขตเศรษฐกิจสำคัญต่างๆทั่วโลก    พยายามทำให้การประสานนโยบายนั้นเกิดผลในทางบวกมากขึ้น  ร่วมกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนมีความสมดุล  และเกื้อกูลกัน  จีนจะปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น    จะให้ตลาดมีบทบาทชี้นำในการจัดสรรทรัพยากร    ให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีเสถียรภาพและอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล    ส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก    กฎเกณฑ์และเครดิตเป็นพื้นฐานการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโลก    และเป็นเงื่อนไขบังคับประการแรกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลก  จีนสนับสนุนและเข้าร่วมการปฏิรูปองค์การการค้าโลก  ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีระดับสูงขึ้น   

ประการที่ห้าจีนให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ    ชาวจีนถือคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งล้ำค่ามาโดยตลอด  เราให้ความสำคัญมากกับการปฏิบัติตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าพหุภาคีและทวิภาคีที่ลงนามกับประเทศต่างๆทั่วโลก  เสริมสร้างรัฐบาลที่ดำเนินการตามระบบกฎหมายและมีเครดิต  ก่อตั้งกลไกที่บังคับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ    จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับตามความต้องการในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ  จะให้รัฐบาลระดับต่างๆดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติและการตรวจการเข้าตลาด      จะยกเลิกข้อบังคับ  การอุดหนุนและการกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เที่ยงธรรมหรือส่งผลทางลบต่อการตลาด    จะปฏิบัติต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการอย่างเที่ยงธรรม  ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามระบบกฎหมายและมีความสะดวก   

จีนเลือกขยายการเปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นอิสระโดยเป็นไปตามความต้องการแห่งการปฏิรูปและการพัฒนาของจีน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพสูง  เป็นประโยชน์ต่อการสนองความต้องการของประชาชนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ  เสถียรภาพและการพัฒนาของโลก    ขณะเดียวกันเราก็หวังว่าประเทศต่างๆจะสร้างสภาวะแวดล้อมการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการจีน    จะปฏิบัติต่อภาคธุรกิจภาคการศึกษาของจีนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เที่ยงธรรมและเป็นมิตรให้แก่พวกเขาในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  เราเชื่อมั่นว่า  จีนที่เปิดสู่ภายนอกมากขึ้นจะร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น  และจะทำให้จีนและประเทศต่างๆทั่วโลกมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

ขอให้เราร่วมมือกัน  ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์  ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา  เพื่อให้ประชาชนประเทศต่างๆทั่วโลกมีความสุขมากขึ้น  และโลกมีความดีงามมากขึ้น

 

(190426) — BEIJING, April 26, 2019 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech at the opening ceremony of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation in Beijing, capital of China, April 26, 2019. (Xinhua/Li Xueren)
(190426) — BEIJING, April 26, 2019 (Xinhua) — The opening ceremony of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation is held at the China National Convention Center in Beijing, capital of China, April 26, 2019. (Xinhua/Li Xueren)
(190426) — BEIJING, April 26, 2019 (Xinhua) — The opening ceremony of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation is held at the China National Convention Center in Beijing, capital of China, April 26, 2019. (Xinhua/Ju Peng)