‘สีจิ้นผิง’ ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ COP15

0
10

‘สีจิ้นผิง’ ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ COP15

ปักกิ่ง, 13 ต.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เรียกร้องประชาคมนานาชาติขยายความร่วมมือ บรรลุฉันทามติ และร่วมแรงสร้างประชาคมเพื่อทุกชีวิตบนโลก ขณะร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ผ่านระบบวิดีโอในกรุงปักกิ่ง

สีกล่าวว่าความหลากหลายทางชีวภาพทำให้โลกเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และวางรากฐานสู่ความอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพช่วยปกป้องโลก บ้านเกิดเมืองนอน และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ

การประชุมฯ ในนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะดำเนินการหาข้อสรุปของกรอบการปฏิบัติงานความหลากหลายทางชีวภาพโลกหลังปี 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) และกำหนดเป้าหมายและหนทางสู่การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกในอนาคต
สีเน้นย้ำความจำเป็นของการเคารพธรรมชาติ ดำเนินการตามกฎของธรรมชาติ ปกป้องธรรมชาติ และสร้างบ้านเกิดเมืองนอนของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

“ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ทางธรรมชาติแต่ยังเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” สีกล่าว พร้อมเรียกร้องการเร่งความพยายามเกื้อหนุนการพัฒนาสีเขียว รวมถึงบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

สีชี้ว่าการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้บั่นทอนการพัฒนาทั่วโลก โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด ขณะปฏิบัติพันธกิจคู่ขนานจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

“เราจำเป็นต้องเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และช่วยให้ประชาชนในนานาประเทศได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ของการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้นและในวิถีทางที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น”
“เราอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความหวัง” สีกล่าว “เราจำเป็นต้องร่วมมือกันและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพสูงเพื่อมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน”

สีสำทับว่าการพัฒนาอารยธรรมเชิงนิเวศน์ควรเป็นแนวทางประสานสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มนุษย์ต้องทำกิจกรรมอยู่ในขอบเขตจำกัดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอนุรักษ์และบริหารปกครองภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า และทะเลทรายอย่างเป็นระบบและแบบองค์รวม
นอกจากนั้นสีกระตุ้นความพยายามให้การเปลี่ยนผ่านสีเขียวอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนความพยายามของผู้คนในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

“เราจำเป็นต้องสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แปลงความแข็งแกร่งทางนิเวศวิทยาเป็นความแข็งแกร่งในการพัฒนา และไขว่คว้าประโยชน์จากภูเขาเขียวและสายน้ำใส เรายังต้องยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและแบ่งปันผลประโยชน์ของการพัฒนาสีเขียวในทุกประเทศ”

สีเรียกร้องผลลัพธ์แบบสมประโยชน์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน การบรรเทาความยากจน และความพยายามอื่นๆ รวมถึงเพิ่มความสมหวัง ความสุข และความปลอดภัยของผู้คนในทุกประเทศ เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอันนำไปสู่ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม

“เราอาจใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบบริหารปกครองระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและเท่าเทียม” สีกล่าว พร้อมเสริมว่าผู้คนจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีที่แท้จริง ตลอดจนเคารพและดำเนินการตามกฎระเบียบระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สีกล่าวว่าเป้าหมายใหม่ของการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนกำหนดไว้ต้องทั้งทะเยอทะยานเพื่อความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ในด้านหนึ่ง และปฏิบัติได้จริงอย่างสมดุลในอีกด้านหนึ่งด้วย

จีนจะสานต่อความก้าวหน้าทางนิเวศวิทยาต่อไป หลังจากพานพบความก้าวหน้าอันน่าจดจำในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศน์ ยึดมั่นการดำเนินปรัชญาการพัฒนาใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ความสอดประสาน ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเปิดกว้าง รวมถึงสร้างจีนที่สวยงาม

ทั้งนี้ สีประกาศการจัดตั้งกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพคุนหมิง (Kunming Biodiversity Fund) และการลงทุนนำร่อง 1.5 พันล้านหยวน (ราว 7.5 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา พร้อมเรียกร้องและยินดีต้อนรับทุกภาคส่วนร่วมร่วมสนับสนุนกองทุนดังกล่าว
สีชี้ว่าจีนกำลังเร่งจัดตั้งระบบพื้นที่คุ้มครองที่มีอุทยานระดับชาติเป็นแกนหลัก และครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติสูงสุด พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด มรดกทางธรรมชาติที่เปราะบางที่สุด และเขตอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

ขณะเดียวกันจีนจะเผยแพร่แผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แตะระดับสูงสุดในพื้นที่และภาคธุรกิจสำคัญ มาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้กรอบการปฎิบัติงานเชิงนโยบาย “1+N” เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

จีนจะเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและสัดส่วนทางพลังงาน พัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างแข็งขัน และสร้างความก้าวหน้าในการวางแผนและพัฒนาฐานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ทราย พื้นที่หิน และทะเลทรายให้เร็วยิ่งขึ้น

อนึ่ง การประชุมสุดยอดผู้นำของการประชุมสมัชชาฯ มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอ อาทิ อันโตนิโอ กูแตร์เรช เลขาธิการสหประชาชาติ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย อับเดล ฟัตตาห์ เอล-ซิซีประธานาธิบดีอียิปต์ เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกี เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส การ์โลส อัลวาราโด ประธานาธิบดีคอสตาริกา ซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน เจมส์ มาราเป นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี และเจ้าฟ้าชายชาร์ลสแห่งสหราชอาณาจักร

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์สำคัญผ่านระบบวิดีโอ ขณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 12 ต.ค. 2021)