บทวิเคราะห์: ข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลก

0
1

บทวิเคราะห์: ข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2022 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวถ้อยคำโดยเผยแพร่ข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งชูหลักยึดมั่น 6 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นแนวคิดความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืน ยึดมั่นหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ ยึดมั่นวัตถุประสงค์และหลักประกันของกฎบัตรสหประชาชาติ ยึดมั่นให้ความสำคัญต่อความห่วงใยด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลของประเทศต่าง ๆ ยึดมั่นการขจัดข้อพิพาทและความขัดแย้งกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วยสันติวิธีและการปรึกษาหารือกัน ตลอดจนยึดมั่นการรักษาความปลอดภัยทั้งแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิมอย่างสอดประสานกัน

ข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยแห่งโลกได้ตอบโจทย์ว่า โลกต้องการความปลอดภัยแบบไหน และประเทศต่าง ๆ ทำอย่างไรจึงจะบรรลุความปลอดภัยร่วมกันได้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศอีกสิ่งหนึ่งที่จีนมอบแก่โลก ต่อจากข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลก

ความปลอดภัย หมายถึง ปราศจากอันตราย เป็นภาวะการป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ตลอดจนความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตของมนุษยชาติให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าอดทนหรือลำบาก ตามปกติความปลอดภัยแบบดั้งเดิม หมายถึง ความปลอดภัยด้านการทหาร การเมือง และการทูต ส่วนความปลอดภัยไม่ใช่แบบดั้งเดิม หมายถึง ความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยทางการเงิน ลัทธิก่อการร้าย การแพร่กระจายอาวุธ การแพร่ระบาดของโรค อาชญากรรมข้ามประเทศ การลักลอบค้ายาเสพติด ผู้อพยพที่มิชอบด้วยกฎหมาย โจรสลัด และการฟอกเงิน เป็นต้น แนวคิดความปลอดภัยแห่งชาติของจีนในปัจจุบันรวมถึงความปลอดภัยทางการเมือง ความปลอดภัยแห่งแผ่นดิน ความปลอดภัยทางการทหาร ความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยทางวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางสังคม ความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยทางระบบนิเวศ ความปลอดภัยด้านทรัพยากร และความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์รวม 11 ประการด้วยกัน

ปีหลัง ๆ มานี้ สถานการณ์ความปลอดภัยของโลกไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอย่างเห็นได้ชัด โลกใบนี้ทั้งไม่สงบและไม่สันติ มนุษย์เรายังไม่พ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังต้องเผชิญอันตรายที่ได้มาจากความปลอดภัยแบบดั้งเดิมรายใหม่เสียอีก ทั่วโลกมีจุดปะทะกันหลายแห่งอยู่แล้ว แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิกฤตยูเครนปะทุขึ้นอีก นอกจากนี้ทั่วโลกมีประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังเผชิญการขาดแคลนพลังงานอย่างร้ายแรง มีประชากรจำนวน 700 – 800 ล้านคนกำลังอดอยาก ในช่วงกว่า 20 ปีหลังเข้าสู่ศตวรรษ 21 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยต่าง ๆ อย่างรุนแรงกว่า 7,700 ครั้ง เป็นเหตุให้ประชากรประมาณ 4,300 ล้านคนประสบภัย ความปลอดภัยของโลกเป็นที่น่าห่วงของชาวโลก

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวจีนประเดิมข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลกก็เพื่อที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกปกป้องสันติภาพโลก ป้องกันสงครามและการปะทะกัน อีกทั้งยังให้โลกใบนี้มีความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

เขียนโดย โจว ซี่ว์ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)