ส.ขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานพัฒนาผู้เรียนสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

0
105

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ณ ห้องประชุม LC1(401) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย  ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมทั้งสองวัน 128 คน

ซึ่งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้มอบหมายให้อาจารย์ Hou Xiaolin(อาจารย์เกรซ) อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นวิทยากรบรรยายและเป็นวิทยากรหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 2-3

โดยโครงการนี้เกิดจากโครงการพัฒนาภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมี ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการนี้