เจาะแผนของทางการจีนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

0
1

เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจีน รัฐบาลจีนมีมาตรการหลายมาตรการที่ออกมาดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศจีน โดยล่าสุดทางการจีนมีนโยบายยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศ หรือ “ฟรีวีซ่า” ระยะเวลา 15 วัน ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย โดยมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 นี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2024 เป็นเวลา 11 เดือน โดยก่อนหน้านี้ จีนมีนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของสิงคโปร์และบรูไนด้วย มาตรการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

นอกจากนโยบายฟรีวีซ่าแล้ว จีนยังมีแผนกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่มุ่งเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ด้วยแนวทางต่างๆ อาทิ

การเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ

ในปีค.ศ.2023 มีเที่ยวบินระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ จำนวนกว่า 5,000 เที่ยวต่อสัปดาห์มากกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ถึงร้อยละ 80 ปีนี้จีนและสหรัฐอเมริกายังขยายเส้นทางบินเพิ่มขึ้นโดยสํานักงานการบินพลเรือนของจีนระบุว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิปี 2023/2024 จํานวนเที่ยวบินโดยสารระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 48 เที่ยวเป็น 70 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยจีนมีเป้าหมายเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศต่างๆ

การอำนวยความสะดวกเรื่องการชำระเงินระบบดิจทัลของชาวต่างชาติ

โดยลดความซับซ้อนเพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน เช่น แอพพลิเคชั่น WeChat มีบริการให้ชาวต่างชาติผูกบัตรเครดิตกับแอพพลิเคชั่นได้ เพื่อทำให้ชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีในประเทศจีน

การยกระดับการบริการนักท่องเที่ยว

จีนให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่การจองบัตรโดยสาร จองที่พัก การเดินทาง การทำป้ายให้ข้อมูลหลายภาษา มีการฝึกอบรม ฝึกทักษะ Re-Skill Up-Skill ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงาน และมัคคุเทศก์ เป็น เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการ

การให้บริการขอคืนภาษีขาออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้การขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกมากขึ้น ทางการจีนมีการปรับการให้บริการขอคืนภาษี ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยขน์แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ  มีบริการคืนภาษีมากขึ้น

การสร้างช่องทางการสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเชื่อมธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทางการจีนยังมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

นี่คือ แนวทางส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทางการจีนหวังว่าด้วยมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจีนคึกคักมากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย