บทวิเคราะห์ จีนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

0
1

จีนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ และสวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์และการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งรณรงค์ให้ทั้งสังคมหวงแหนพื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าไม้และมหาสมุทรเป็นระบบนิเวศหลัก 3 ระบบของโลก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการป้องกันน้ำท่วม ปรับสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์แหล่งน้ำ สลายมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รักษาการหมุนเวียนของคาร์บอนในโลก และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำจึงได้รับการขนานนามว่า เป็นไตของโลก ขุมทรัพย์แห่งสรรพสิ่ง และคลังสำรองคาร์บอน

จีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำหลากหลายประเภทและมีจํานวนมากมาย โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ 56.35 ล้านเฮกตาร์ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก ในบรรดา “เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ” จำนวน 43 เมืองที่ได้รับการรับรองโดยอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ มี 13 เมืองอยู่ในจีน จีนครองอันดับหนึ่งในโลกที่มี “เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ” มากที่สุด ซึ่งรวมถึงเมืองฮาร์บิน เมืองไหโข่วเมืองหยินชวน เมืองฉางเต๋อ เมืองฉางสู และเมืองตงอิ๋งเป็นต้น

ย้อนไปเมื่อปี 1992 จีนได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ กลายเป็นภาคีที่ 67 ของอนุสัญญาฉบับนี้ โดยขณะที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ จีนได้กําหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำ 6 แห่งมีความสําคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ ทะเลสาบโป๋หยาง ทะเลสาบต้งถิง และทะเลสาบจาหลงเป็นต้น

กว่า 30 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ รัฐบาลจีนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด และดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP-GEF) ประเดิมโครงการเพื่อขยายพื้นชุ่มน้ำและเสริมขีดความสามารถในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในมณฑลเสฉวนของจีนโครงการนี้จะดําเนินการเป็นเวลา 5 ปี และมีการลงทุนตามแผนรวมมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะใช้อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติโฉงไห่เมืองซีชังและอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติไป๋เฮ่อเมืองซินจินเป็นสถานที่สาธิตเพื่อปรับปรุงความสามารถด้านการอนุรักษ์และการบริหารพื้นที่ชุ่มน้ำของมณฑลเสฉวนอย่างครอบคลุม

สำหรับอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีที่เปิดให้เข้าชมเมื่อปี2005 เป็นอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติแห่งแรกของจีนอุทยานแห่งนี้ยึดมั่นในหลักการ “ดำเนินการพัฒนาโดย]คู่ขนานไปกับการอนุรักษ์” และปฏิบัติตามแนวทางให้การอนุรักษ์มาก่อนและพัฒนาแบบสีเขียว ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา อุทยานแห่งนี้มีการเพิ่มสัตว์และพฤษชาติเกือบ700 สายพันธุ์ กลายเป็นสวรรค์ของนก ปลา แมลง และพืชและเป็นพื้นที่สีเขียวที่สาธารณชนใช้ร่วมกัน ตามสถิติพบว่า นับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมเป็นต้นมา อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีได้รับรองนักท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้จากการดําเนินงานรวมแล้ว 2,400 ล้านหยวน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของภูมิภาคโดยรอบ

จีนระบุว่า พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญและหายากต่อความมั่นคงทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านเมือง จีนได้เคยสํารวจพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติถึง 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 จีนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ในอนาคต จีนจะส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักการ “การอนุรักษ์มาก่อน ให้การฟื้นฟูตามหลักวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำแสดงศักยภาพด้านนิเวศวิทยา  การผลิต และทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่

เขียนโดย โจว วี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)