คุรุสภา เตรียมมอบรางวัลคุณครูดีเด่น ประจำปี 2559

0
324
คุรุสภา เตรียมมอบรางวัลคุณครูดีเด่น ประจำปี 2559

คุรุสภาอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และการศึกษาของชาติจนเป็นแบบอย่างได้ โดยเห็นชอบจากคุรุสภาจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภากับนายกรัฐมนตรีประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันครูที่ 16 มกราคม 2560 จำนวน 9 คน ดังนี้

1.ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่
1.1 นายปรีชา สวนสำราญ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย”พิริยะประชาวิทยาคาร”จังหวัดกาญจนบุรี
1.2 นายวิธิวัติ รักษาภักดี   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
1.3 นางสมร ตาระพันธ์    โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย
1.4 นางสุนทรี สายสุทธิ    โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
1.5 นางสรัญญา เรือนคำ   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง

 1. ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
  2.1 นายชาติชาย เกตุพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  2.2 นายสมชาย เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
 2. ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
  3.1 นายสุเมธี จันทร์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 3. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่
  4.1 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ สพม.19 มีครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลคุรุสภาดีเด่น ถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ที่มา : คุรุสภา